II Pla d'igualtat de gènere i diversitat de Cardedeu 2023-2026

II Pla d'igualtat de gènere i diversitat de Cardedeu 2023-2026

El Pla d’Igualtat s’orienta a garantir els drets de les persones per l’establiment d’unes relacions basades en l’equitat i la diversitat de gènere, la promoció de la igualtat i la protecció davant de qualsevol forma, acte o conducta de discriminació existent des d’un enfocament global i interseccional, que permeti abordar les implicacions de les relacions de gènere i tots els estereotips associats causants de discriminació per raó de sexe, gènere, orientació, identitat o expressió de gènere, així com tota manifestació que atempti al respecte a la dignitat humana i els drets fonamentals. 

L’objectiu, per tant, és la disposició d’un full de ruta que detecti quines són les necessitats del municipi en matèria d’igualtat i diversitat de gènere, i a partir d’aquí, orientar les polítiques públiques durant els pròxims anys

La tasca del Pla d’Igualtat és incorporar de manera plena i efectiva el principi d’igualtat de gènere de manera transversal a totes les polítiques públiques, així com vetllar per promoure serveis específics que vetllin perquè aquesta tasca es desenvolupi amb èxit.

En aquesta línia, l’Ajuntament de Cardedeu realitza una nova aposta estratègica a través de l’elaboració d’aquest II Pla d’igualtat de gènere i diversitat 2023-2026, amb la voluntat de consolidar el treball iniciat per part de la Regidoria d’igualtat a través del desplegament del primer Pla d’igualtat de gènere 2017-2021, prorrogat l’any 2022,i d’aquesta manera, poder continuar contribuint de manera efectiva al desenvolupament de les polítiques públiques d’igualtat de gènere pels pròxims anys, incorporant nous reptes i actuacions. 

El present Pla d’Igualtat sorgeix, d’una banda, a partir d’una avaluació del primer Pla d’igualtat de gènere 2017-2021, que inclou la recopilació i l’anàlisi de tota la informació generada, que permet conèixer el grau d’assoliment del programa dut a terme, els resultats  obtinguts així com la pertinença de les actuacions executades per assolir els objectius  proposats. I una breu diagnosi de gènere que mostra la situació actual, que s’ha treballat de manera participada amb els principals agents socials implicats, per identificar les necessitats actuals i els principals reptes en matèria d’igualtat en els que s’hauria de vertebrar el present Pla d’igualtat. 

Finalment, aquest II Pla d’igualtat vol donar resposta a importants reptes estratègics en l’àmbit de la igualtat de gènere i la diversitat pel municipi: 
En primer lloc, fer un pas important en la consolidació de tots els programes, recursos i serveis que han permès referenciar les polítiques d’igualtat d’aquests darrers anys i d’aquesta manera, permetre l’aplicació efectiva, de manera responsable, de totes les disposicions normatives en l’àmbit de la igualtat i la diversitat que han sorgit aquests darrers anys. 

En segon lloc, dur a terme una ferma aposta envers la transversalitat de gènere, implicant a tots els departaments del consistori, a través d’una estratègia integral que permeti la incorporació de la perspectiva de gènere a tota l’actuació municipal. 

I per acabar, incidir de manera manifesta en garantir els drets de les persones LGTBIQ+ i promoure un abordatge integral de la violència i la discriminació LGTBI fòbica per assegurar que el municipi es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. 

Darrera actualització: 28.03.2023 | 12:07