POUM - Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu

El Text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en data 31 de maig de 2007, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 30 d'agost de 2007.

CONSULTA URBANÍSTICA - APLICACIÓ SITMUN
SITMUN: Permet la consulta i les fitxes de les diferents claus urbanístiques. Es pot fer la recerca per nom de carrer o per nom de carrer i número. Addicionalment permet obtenir més informació activant les diferents capes d’informació. Consulteu el manual amb les instruccions al costat d'aquestes línies. Recomanem descarregar el manual a l'ordinador i obrint-lo posteriorment par anar seguint les indicacions.

POUM – NORMES I PLÀNOLS
Normes urbanístiques i plànols
Registre de planejament urbanístic de Catalunya (www.gencat.cat) (Cerca per comarca i municipi)

DESENVOLUPAMENT

- Estatuts i Bases de la Junta de Compensació del polígon 103 "Les Pinedes" (consulteu la documentació a l'arxiu adjunt).
- Estatuts i Bases de la Junta de Compensació del Pla de Millora Urbana 26 "Can Boixadera" (consulteu la documentació a l'arxiu adjunt).

MODIFICACIONS POUM
Modificació POUM - zona 7 industrial
Modificació POUM - sector 13 Can Montells
Modificació POUM - articles 111, 160, 215, 322.2
Modificació POUM - diferents articles, eixos comercials, espais lliures parcel·la
Modificació POUM - ús industrial 1C
Modificació POUM - divisió horitzontal masies
Modificació POUM - parcel·les zona 5 antic 3A PGO
Modificació POUM - desclassificació PMU-14
Modificació POUM - eixos comercials
Modificació POUM - canvi zona verda 
Modificació POUM - eliminació reserva cinturó B40
Modificació POUM - canvi ús zona industrial 7A
Modificació POUM - sector can Boixadera PMU26

Modificació POUM - Normes urbanístiques - Modificació núm 22

Modificació POUM -Normes urbanístiques - Modificació núm. 23

Modificació POUM - avinguda Europa

 

PLANEJAMENT EN TRÀMIT
Modificació puntual POUM - Ordenció plaça Sant Corneli, c. Teresa Oller i c. Hospital, àmbit suspensió de llicències (consulteu el plànol a l'arxiu adjunt)
La plaça Sant Corneli es troba al centre del casc antic del municipi, en un espai tranquil amb tres elements singulars: l’ermita de Sant Corneli, la part posterior de l’església de Santa Maria, i els carrerons medievals coneguts com els Escorrelots. Tots tres elements formen part del Pla especial i catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC). En els darrers anys s’hi ha fet diverses actuacions arquitectòniques que desvirtuen aquest entorn, i es planteja incorporar al PECPAUC una nova protecció de espai urbà d’interès ambiental propi per la plaça. També s’ha detectat una incongruència i una indefinició al POUM del conjunt de parcel·les situades al carrer Teresa Oller entre els números 5 i 15 (números senars).
Atès que l’equip de govern té la voluntat d’estudiar una modificació de POUM i del PECPAUC relativa a l’entorn de la plaça Sant Corneli i els carrers Teresa Oller i Hospital, el Ple Municipal va aprovar el 28 de gener de 2021 la suspensió en els termes següents: les actuacions d’enderroc, les llicències de nova planta i d’ampliació, les llicències de gran rehabilitació i de rehabilitació integral, i les llicències, comunicats i qualsevol altre títol habilitant per a la implantació de nous usos a l’àmbit.

Darrera actualització: 18.01.2024 | 09:58
Darrera actualització: 18.01.2024 | 09:58