Protecció de dades

RESPONSABLE
D'acord amb el que disposa l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us informem que el responsable del tractament de les vostres dades és l'Ajuntament de Cardedeu.

Podeu contactar amb el responsable adreçant-vos a
·      Oficina d'Atenció Ciutadana, carrer Doctor Klein, 28. 08440 Cardedeu
·      Telèfon: 938 444 004
·      Correu electrònic: cardedeu@cardedeu.cat 

FINALITAT
Les dades s’empraran per gestionar les peticions i voluntats dels usuaris dels serveis i en l’exercici de les competències municipal, mitjançant els diferents tractaments que realitzi l’Ajuntament de Cardedeu, i que seran accessibles en el Registre d’Activitats de Tractament.

LEGITIMACIÓ
El tractament de les vostres dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'Ajuntament de Cardedeu, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici dels poders públics que li són atorgats legalment.

En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que es presti mitjançant una acció afirmativa clara i expressa.

Es poden consultar les bases legals per a cadascuna de les activitats de tractament que desenvolupa l'Ajuntament de Cardedeu en el Registre d'Activitats de Tractament.

MARC JURÍDIC
Segons els termes establerts en els articles 13.h, 16, 17, 20, 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

COMUNICACIONS
Les vostres dades no seran cedides a persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense el vostre consentiment si no ho autoritza una disposició legal.

CONSERVACIÓ DE DADES
Les vostres dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb l'Ajuntament de Cardedeu i, una vegada finalitzada aquesta relació per qualsevol raó, durant els terminis de prescripció legals que siguin d'aplicació. En aquest supòsit es tractaran només als efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i les que la legislació en matèria d'arxius i documentació assenyali. Finalitzats aquests terminis les vostres dades seran eliminades o, alternativament, seudonimitzades. 

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
S'ha designat com a Delegat de Protecció de Dades (DPD) a Diputació de Barcelona - DPD Ens Locals.

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades de l'Ajuntament de Cardedeu, que s'encarrega de supervisar, de manera independent, l'aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.
 
Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-vos a

 • Serveis d'Assistència Municipal i Suport Estratègic - DPD Ens Locals Diputació de Barcelona. Recinte Mundet. Edifici Migjorn, bloc B, 2a planta, passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona 
 • Telèfon: 934 726 500 
 • Correu electrònic dpd.ajcardedeu@diba.cat

La figura del Delegat de Protecció de Dades està regulat en els articles 34 a 37 de la LOPDGDD. Les seves funcions són:

 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l'encarregat del tractament i els empleats que s'ocupen del tractament, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
 • Gestionar les reclamacions que els usuaris puguin presentar relatives a la gestió de les seves dades personals per part de l’Ajuntament. 
 • Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 37 de la LOPDGDD, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

EXERCICI DE DRETS
L'Ajuntament de Cardedeu, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent. 

La persona interessada pot exercir els drets següents: 

 • Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill. 
 • Dret d'accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació. 
 • Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes. 
 • Dret de supressió (dret a l'oblit): Suprimir les dades personals. 
 • Dret d'oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur. 

Indicacions per a l'exercici d'aquests drets: 

 • Es requereix complimentar una sol·licitud genèrica per mitjà de la seu electrònica (seu.cardedeu.cat) o presencialment o per correu a Oficina d'Atenció Ciutadana, plaça de Sant Joan, núm. 1, 08440, Cardedeu i caldrà acreditar la identitat de la persona interessada. 
 • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l'efecte d'evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada. 

L'Ajuntament de Cardedeu denegarà, motivadament, peticions d'exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents: 
- Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades. 
- Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d'obligacions tributàries. 
- La persona afectada és objecte d'actuacions inspectores. 

En el cas que ho considereu pertinent, i en l'exercici del vostre dret, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a l'adreça electrònica seu.apd.cat.

Darrera actualització: 2.05.2023 | 12:24
Darrera actualització: 2.05.2023 | 12:24