Any 2020

PLE MUNICIPAL 26 DE NOVEMBRE DE 2020

El ple municipal del mes de novembre, el darrer d’aquest any 2020, s’ha celebrat, novament, de manera telemàtica.

En aquest ple municipal  s’ha aprovat la modificació pressupostària, consistent en un suplement de crèdit (1.720.000,00)  i de crèdit extraordinari (344.000). Els vots a favor han estat a càrrec del grup de govern, mentre que s’hi han abstingut la resta de formacions polítiques amb representació.

També s’ha aprovat inicialment el pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal, corresponents a l’any 2021. En aquest cas ha estat amb  els vots en contra dels grups municipals PSC i C’s i les abstencions de Junts.

En l’àmbit de personal de l’Ajuntament, s’ha acordat la creació de diversos llocs de treball i les modificacions d’altres treballadors/es que ja estaven en plantilla.

S’aprova també per unanimitat l’exempció de la taxa per l¡’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires per l’exercici 2020 i el 2021 

Altres dels assumptes tractats han estat l’aprovació definitiva del reglament de participació Ciutadana i l’aprovació dels preus públics de les activitats escèniques del Teatre Auditori de Cardedeu pel primer semestre de 2021


PLE MUNICIPAL DE 22 D’OCTUBRE DE 2020

En la sessió telemàtica d’aquest 22 d’octubre,  s’ha acordat modificar les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipal, concretament els referents a l’impost sobre béns immobles, la taxa del servei de gestió de residus municipals i la taxa per a la utilització privativa de les dependències municipals i serveis complementaris.

Es tracta d’un acord que s’ha aprovat amb els vots favorables d’ERC i la CUP i els contraris de la resta de formacions al ple.

En aquest ple municipal també s’ha proposat constituir l'Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), amb la finalitat de difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible.

Els vots favorables han estat els de l’equip de govern, als quals s’hi han sumat el PSC, GPC i En Comú Podem.

S’hi ha abstingut Junts.

Per últim s’ha acordat l’adhesió a l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva Porta a Porta, amb els vots en contra del PSC i l’abstenció de C’s


PLE MUNICIPAL 24 DE SETEMBRE DE 2020

El ple Municipal d’aquest mes de setembre ha tractat l’Aprovació inicial de la modificació del POUM amb la finalitat de promoure la tramitació d’un conjunt de modificacions puntuals de les Normes Urbanístiques (NNUU) del POUM, en concret l’estudi de l’estat actual d’ús de les plantes baixes dels antics eixos desclassificats i possibilitat d’encabir-hi habitatge de protecció oficial.  

També s’ha aprovat el compte general de la corporació corresponent a l’exercici de 2019.

En la part de control s’ha donat compte dels informes trimestrals de morositat i el període mitjà de pagament als proveïdors del segon trimestre de 2020.

Pel que fa a l’aprovació de la modificació del POUM, ha estat un punt aprovat per unanimitat de tots els assistents; mentre que els comptes generals  han tingut els vots en contra del PSC i les abstencions del Sr. Nadal i la Sra. Julió.


PLE MUNICIPAL 30 DE JULIOL DE 2020

Novament de forma telemàtica, aquest dijous 30 de juliol s’ha celebrat el Ple municipal, el sisè d’aquest any.

S’ha aprovat en aquesta sessió el pla econòmic financer per a l’any 2020-21, en què s’ha confeccionat una memòria i uns estats pressupostaris de previsió de liquidació del pressupost 2020 i 2021 on es preveu el compliment de la regla de despesa, de l’estabilitat pressupostària i del nivell de deute.

Els vots a favor han estat els de l’equip de govern, als qual s’hi han sumat els representants de Junts, GPC, C’s i En Comú Podem. D’altra banda, s’hi ha abstingut el grup del PSC.

La sessió també ha aprovat una modificació de crèdit (392.897,22 euros) i de crèdit extraordinari  (10.000 euros) i ho ha fet per majoria absoluta dels assistents, amb 5  abstencions del PSC i de Junts.

Altres dels punts tractats al Ple han estat els preus públics de les Activitats escèniques del TAC pel quart trimestre de 2020, amb l’acord de tots els grups municipals.

També s’ha aprovat per unanimitat la denominació del carrer de Pere Mercader pel de Lluïsa Oller, i l’aprovació de les festes locals per l’any 2021, que seran el 24 de maig i el 31 d’agost de 2021


PLE MUNICIPAL 25 DE JUNY DE 2020

La sessió telemàtica d’aquest 25 de juny de 2020 ha aprovat la bonificació del 95% de la construcció del centre ocupacional de la Fundació Lluïsa Oller. Serà un servei diürn de Teràpies Ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest punt s’ha aprovat per unanimitat de tots els assistents.

S’ha aprovat també autoritzar i disposar la despesa per un import de 22.740,97 euros i acordar la revisió de preus del contracte del servei públic municipal i de neteja viària i de recollida de trastos vells i andròmines per a l’exercici de 2020: 599.502,31. Aquest punt ha comptat únicament amb les abstencions de Junts.

A més, s’ha donat compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’ajuntament de l’any 2019


PLE MUNICIPAL 28 DE MAIG DE 2020

En aquest Ple municipal s’ha aprovat el Pla de suport econòmic i social Covid-19 i les mesures d’actuació d’emergència i de suport social. Es tracta d’un Pla que ha estat elaborat, amb el suport del personal tècnic de l’Ajuntament, pels regidors i regidores que conformen els grups polítics municipals amb presència en el Ple, i fruit d’un treball de consens i

col·laboració, cercant, per sobre de tot, l’efectivitat del Pla sobre la ciutadania en general i sobre els col·lectius més vulnerables i agreujats per la situació en concret, tant a curt com a mitjà termini.

Les mesures són en els diferents àmbits: seguretat ciutadana hisenda, drets socials i habitatge, serveis socials, desenvolupament comunitari, educació, igualtat, formació i ocupació, desenvolupament local, participació, cultura, esports, gent gran, joventut, territori, sostenibilitat i transició energètica i activitats econòmiques.

La votació s’aprova per majoria absoluta, amb cap vot en contra ni cap abstenció.

Aquest ple també ha aprovat l’actualització del conveni per a la gestió informatitzada del padró d’habitants en el marc de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Aquest punt també s’ha aprovat amb tots els vots a favor dels assistents.

Pel que fa al capítol de personal de l’Ajuntament, s’ha aprovat l’increment de les retribucions per l’any 2020. En aquest cas, amb els vots a favor de tots els assistents.


PLE MUNICIPAL 7 DE MAIG DE 2020

El Ple Municipal de 7 de maig, celebrat de forma telemàtica a causa de l’estat d’alarma, ha comptat, d’entre els punts tractats, amb l’aprovació de la modificació de la relació dels llocs de treball de l’Ajuntament. Les abstencions han estat del grup del PSC.

També s’ha aprovat, per unanimitat, el conveni interadministratiu, juntament amb els ajuntaments de Cànoves i Samalús, Llinars, St. Antoni de Vilamajor i St. Pere de Vilamajor per a la coordinació de la gestió de les emergències. Aquest punt inclou la col·laboració amb l’Associació de Bombers voluntaris de Gencat de St. Antoni de Vilamajor.

S’aprova, també per unanimitat, la pròrroga del conveni interadministratiu per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran “Les Teixidores”, amb data d’efecte de l’1 de gener.

D’altra banda, s’aprova delegar a la Junta de Govern Local la competència per incoar i resoldre expedients en el marc de l’ordenança reguladora de la tinença i protecció d’animals de Cardedeu. Aquest punt, novament, s’ha aprovat per unanimitat.

 


PLE MUNICIPAL 27 DE FEBRER DE 2020

Aquest segon ple de l’any 2020 ha aprovat, per unanimitat dels assistents en el moment de la votació, la sol·licitud de subvenció, dins el programa FEDER, de renovació de les instal·lacions de l’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior. Aquestes subvencions són del 50% de les inversions que realitzi l’ajuntament en concepte d’eficiència energètica.

La sessió del Ple també ha comptat amb la part de control en què s’han donat compte dels decrets d’alcaldia i de les actes de la Junta de Govern.

 


PLE MUNICIPAL 30 DE GENER DE 2020

Aquest primer ple de l’any ha tractat el nomenament de representants de la xarxa de municipis per a l’economia social i solidària:

Ramon Arribas, regidor de Desenvolupament Local, com a titular, i Hug Lucchetti, regidor de Formació i Ocupació i Participació, com a suplent

Aquest punt ha rebut una única abstenció del grup de C’s.

Un altre dels aspectes tractats ha estat l’aprovació, amb el vot en contra de C’s, del Pla estratègic i el cronograma de les subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu.

S’aprova també inicialment la modificació de la plantilla del personal de l’Ajuntament de l’any 2020. Aquest punt s’ha aprovat per unanimitat de tots els assistents, com també ho ha estat l’aprovació provisional de part del Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic de Cardedeu.

En l’àmbit urbanístic, s’ha aprovat, per unanimitat, la modificació de qualificació urbanística d’una porció de terrenys a la zona industrial i al carrer Mogent.

En el decurs del Ple, també s’ha aprovat la revisió de preus i l’aprovació de la segona pròrroga del servei de neteja viària i de recollida de trastos vells i andròmines. Aquest punt s’ha aprovat per unanimitat.

A la vegada, s’han ratificat la modificació d’estatuts del Consorci per a la Normalització, adaptant-la a la llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic i en relació a la reorganització interna i optimització del Consorci. El punt ha rebut l’abstenció de C’s i la votació a favor de la resta de grups assistents al Ple.

Darrera actualització: 24.02.2021 | 10:03
Darrera actualització: 24.02.2021 | 10:03