Execució pressupostària trimestral

El pressupost és la previsió de despeses i ingressos per a un any.

L’execució del pressupost es pot definir com la realització de les despeses aprovades i la recaptació dels ingressos previstos en el pressupost. 

L’execució del pressupost de despeses consta de diferents fases: autorització de la despesa, aprovació, disposició o compromís de despesa, reconeixement de l’obligació i pagament. Quan es parla d’execució en l’estat de despeses del pressupost, es vol especificar tot aquest procediment necessari per formalitzar i realitzar les despeses del pressupost.

El mateix es pot dir en relació amb l’execució en l'estat d’ingressos del pressupost: es fa referència a la liquidació i la recaptació dels drets públics de caràcter pressupostari d’acord amb les normes jurídiques i procedimentals que els són d’aplicació.  

Així mateix, l’execució pressupostària comprèn també altres elements complementaris i afins al procés de realització de despeses i de percepció d’ingressos com la comptabilitat, el control, la liquidació i la rendició de comptes material, tal com ho preveu la normativa vigent.

En aquest apartat podeu consultar les dades de l’execució pressupostària trimestral que consten al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) i que l’Ajuntament de Cardedeu ha facilitat en compliment de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Darrera actualització: 7.10.2021 | 12:09
Darrera actualització: 7.10.2021 | 12:09