Animals de companyia

La tinença d’animals té un valor afectiu i emocional molt important per a alguns ciutadans i ciutadanes. L’ Ordenança reguladora de la tinença i protecció dels animals a Cardedeu atorga una gran rellevància a la consideració dels animals i la seva protecció d’acord amb les normatives vigents i  sense descuidar que la tinença d'un animal comporta tot un seguit d'obligacions i responsabilitats en relació amb la resta de persones, la ciutat i el mateix animal.

Quines obligacions tinc com a propietari/a d'un animal?

Quan i per on pot anar el meu gos sense lligar?

Es permet que els animals vagin sense lligar en zones i camins d’accés públic fora de la trama urbana consolidada; així com també en els horaris indicats dins les zones urbanes públiques habilitades a tal efecte.

En zones i camins d’accés públic fora de la trama urbana consolidada es permet que vagin sense lligar sempre i quan no hi hagi altres persones o animals pels voltants. En exercici de la prudència, i davant de la presència propera de tercer, la persona posseïdora està obligada a subjectar-lo amb la corresponent corretja. 

Què hem de fer si hem perdut o trobat un animal?

La Policia Local és la responsable de rebre tots els avisos d'animals perduts o trobats a Cardedeu; per tant, sempre que trobeu o perdeu un animal el primer que heu de fer és posar-vos en contacte amb la Policia Local (tel. 93 844 41 41  - Av. Àngel Guimerà, 126). Recordeu que si l'animal està identificat amb un microxip i porta una placa amb el telèfon del propietari serà molt més fàcil retornar-lo al seu propietari o propietària.

La taxa municipal per la prestació del servei de recollida dels animals abandonats a la via pública o en terrenys privats, així com el manteniment d’aquests animals en condicions adequades fins l’acabament del termini legal per a la recollida (20 dies) per part dels propietaris està regulada a l’ordenança fiscal número 17.

Com hem d’actuar davant d’un episodi de mossegada?

En cas que es produeixi un episodi de mossegada entre animals i/o d’un animal a una persona, la persona propietària o posseïdora de l’animal ha de :

a) Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida o als seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.

b) Comunicar el fet al servei de salut pública de l'Ajuntament, en el termini màxim de 24 hores, i presentar la cartilla sanitària de l'animal.

c) Sotmetre l'animal a un període d'observació veterinària de 14 dies en el termini màxim de 24 hores des de l'agressió. Durant aquest període, l'animal podrà romandre al seu allotjament habitual, sota responsabilitat de la persona propietària o posseïdora, la qual tindrà l'obligació de comunicar al veterinari qualsevol canvi sanitari o de comportament que observi. Quan alguna circumstància ho aconselli, es farà en un centre veterinari o en el centre que disposi l'Ajuntament, i les despeses aniran a càrrec de la persona propietària.

d) Presentar al servei de salut pública de l'Ajuntament el comprovant de l’inici d'observació veterinària en el termini màxim de 48 hores que s'hagi produït la lesió i el comprovant de finalització de l'observació veterinària en el termini màxim de les 48 hores posteriors a la finalització.

 

Darrera actualització: 30.08.2023 | 14:56
Darrera actualització: 30.08.2023 | 14:56