Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica

El programa Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica és un recurs de la Diputació de Barcelona per enfortir les respostes preventives i educatives del món local davant el creixement de les situacions de pobresa energètica entre la població de la província de Barcelona.

És un servei d'acompanyament a les llars amb dificultats per fer front al pagament dels subministraments bàsics d'energia, amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència energètica i reduir-ne els consums i les despeses. Les llars han d'estar derivades pels serveis socials municipals.

Les actuacions principals són:

 • Auditories energètiques i diagnòstic social a la llar
 • Instal·lació d'elements de baix cost d'eficiència energètica
 • Suport als tràmits per sol·licitar canvis tarifaris
 • Formació de les persones usuàries en hàbits de consum eficients.

Objectius:

 • Oferir suport als ens locals en la lluita contra la pobresa energètica de les persones vulnerables, amb la dotació d’elements de suport tècnic per pal·liar els seus efectes i cercar l’eficiència energètica de la seva llar, així com aportar elements de diagnòstic social relacionat amb els impactes de la vulnerabilitat energètica.
 • Reduir els costos dels subministraments d’energia, mitjançant l’assessorament tarifari d’ajustament de contractes a les necessitats reals de les llars.
 • Millorar l’eficiència energètica de la llar mitjançant l’estudi energètic (mesurament de consums reals de la llar, conèixer les necessitats i determinar les actuacions més pertinents de possibles solucions).
 • Formar en hàbits de consum eficients.
 • Aprofundir en elements de diagnòstic social vinculats a factors d’exclusió habitacional i de vulnerabilitat energètica.

Com funciona:

 • Una auditoria energètica en el domicili de les persones beneficiàries amb instal·lació d'aparells de monitoratge del consum.
 • Instal·lació d'elements de baix cost per a la millora de l'eficiència energètica (bombetes de baix consum, virets per a les finestres, temporitzadors, regletes amb interruptor, sota-portes,. etc).
 • Consells individualitzats en el domicili sobre eficiència energètica.
 • Formació grupal sobre eficiència energètica i drets dels consumidors.
 • Assessorament individualitzat sobre l'ajustament de contractes de subministraments a les necessitats reals de la llar i realització, quan s'escaigui, -en nom i amb autorització, o bé acompanyant a la persona titular- dels tràmits per modificar la potència contractada, sol·licitar el bo social, o altres gestions amb l'objectiu de reduir les despeses de subministraments. 
 • Detectar possibles intervencions de major cost que puguin millorar l'eficiència energètica de les llars participants, per tal de ser tingudes en compte en la segona fase del programa.

Per a més informació, cal adreçar-se a l'Àrea de Drets Socials i Habitatge i sol·licitar hora, trucant al 93 844 41 40, al c. Dolors Granés, número 2 de Cardedeu. 

Horari d'atenció de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.

Darrera actualització: 1.02.2023 | 14:52
Darrera actualització: 1.02.2023 | 14:52