Atenció a la dependència

CIRCUIT DE LA DEPENDÈNCIA


La valoració del grau de dependència és la porta d'accés al sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència. La llei garantirà i regularà dos tipus d’aportacions, a les quals es tindrà dret segons el grau de dependència reconegut:

1. Cartera de serveis segons les necessitats:
- Serveis de prevenció de situacions de dependència i de promoció de l'autonomia personal
- Serveis de teleassistència i d'ajuda a domicili
- Serveis de centre de dia i d'atenció residencial

2. Prestacions econòmiques:
- Per pagar un/a professional o comprar un servei
- Per a la cura de l'entorn familiar i ajuda a cuidadors/es no professionals
- Per a l'assistència personal a persones amb gran dependència.

Qui ho pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requisit:
Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als infants menors de 5 anys el període de residència s'exigirà a qui tingui la guarda i custòdia.
Procediment:
1. Sol·licitud de valoració de grau de dependència: pot sol·licitar-se directament a qualsevol oficina del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o bé a través dels serveis socials municipals.
2. Un cop presentada la sol·licitud, els serveis de valoració faran una visita a domicili a partir de la qual emetran un  dictamen sobre el grau de dependència.
3. Posteriorment, es citarà a la personades dels serveis socials municipals, per a elaborar un Programa Individualitzat d'Atenció en el que es fixaran els recursos a utilitzar.

RESPIR FAMILIAR


El programa de respir familiar té com a objectiu principal oferir un descans a les famílies que tenen a càrrec una persona dependent major de 65 anys o menor amb discapacitat, perquè puguin veure alleugerides les seves tasques. Per tal de sol·licitar-lo cal que s’adrecin als serveis socials municipals.

GRUP D’ATENCIÓ A PERSONES CUIDADORES


Cada any, la Regidoria d’Acció Social, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, organitza un grup d’atenció a les persones cuidadores, amb l’objectiu d’ oferir-los el suport, la formació i l'acompanyament que necessiten per desenvolupar la seva tasca.

Darrera actualització: 5.11.2021 | 14:08
Darrera actualització: 5.11.2021 | 14:08