Reducció de la taxa d'escombraries

Per a jubilats, pensionistes, i famílies monoparentals

Bonificació del 95% de la quota per a:
  • Jubilats o pensionistes amb ingressos no superiors a l'IPREM i que no siguin propietaris de més d'un habitatge
  • Famílies monoparentals acollides al PIRMI

Per a famílies nombroses i famílies monoparentals

Bonificació del 40% de la quota per a:

  • Famílies nombroses i famílies monoparentals amb ingressos bruts per membre no superiors als 8.000 euros anuals, i que l'immoble sigui l'habitatge habitual de la família.
  • Persones vídues que visquin soles amb ingressos no superiors al Salari Mínim Interprofessional, i que l'immoble sigui l'habitatge habitual i no siguin propietàries de més d'un habitatge

Sol·licitud abans del 15 de febrer de cada any a l'Organisme de Gestió i Recaptació Tributària (Mas Riera Valentí, plaça de Sant Corneli, 1). Tel. 93 472 91 32

Per a tothom

  • Reducció del 30% de la taxa als contribuents que acreditin que durant l'exercici anterior al de la meritació de la taxa s'han autogestionat la fracció orgànica dels residus. Sol·licitud abans del 15 de febrer de cada any a l'Ajuntament de Cardedeu, a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Per a activitats comercials

  • Bonificació del 50% de la quota per a les activitats comercials que utilitzin les deixalleries comarcals per fer la gestió de la fracció valoritzable dels residus que generen. No gaudiran d'aquesta bonificació els que es beneficiïn de la recollida porta a porta de paper i cartró comercial de l'Ajuntament.
  • Bonificació fins a la quota d'habitatge particular o local sense activitat a aquelles activitats comercials o industrials no situades en zones industrials que realitzin el 100% del tractament dels seus residus valoritzables i no valoritzables (caixes de fusta,matèria orgànica, envasos porexpan, etc.) mitjançant gestor autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya.

Sol·licitud abans del 15 de febrer de cada any a l'Organisme de Gestió i Recaptació Tributària (Mas Riera Valentí, plaça de Sant Corneli, 1). Tel. 93 472 91 32

Darrera actualització: 05.09.2023 | 12:08
Darrera actualització: 05.09.2023 | 12:08