Escola Ramon Macip - Dolors Granés

Trets generals 
L’escola Ramon Macip-Dolors Granés, és hereva i continuadora de la primera escola pública  de Cardedeu.  Una mirada única i privilegiada que ens permet omplir d’experiència la innovació.

La nostra és una escola oberta a tothom, acollidora i  inclusiva, basada en els principis de respecte i compromesa amb la societat i la seva realitat. Que valora i potencia la  multiculturalitat i la diversitat.

Trets d’identitat
L’escola té com a objectiu principal el desenvolupament integral dins un marc de tolerància, responsabilitat i respecte a l’individu, considerant molt especialment l’educació en valors, la comunicació no violenta i l’enfocament restauratiu i, en conseqüència, l’escala de provenció davant situacions de conflicte (eines i estratègies per gestionar situacions de conflicte) i la prevenció de conductes de risc.  

En el marc dels objectius prioritaris del sistema educatiu, el centre vetlla per:

 • Una escolarització inclusiva que dona resposta als talents, les mirades, intel·ligències i necessitats pròpies de cada infant. Acompanyant en l’acceptació, la descoberta i posant en valor l'autoconcepte tant a nivell individual com de grup.
 • L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents i administratives del centre.
 • L'impuls d'un projecte educatiu plurilingüe en el qual el català, com a eix vertebrador, s’articuli de manera coherent amb l’ensenyament de les altres llengües i la resta del currículum.
 • Escola aconfessional i plural en la qual es respecten les diferents maneres de pensar i oberta a tothom. Eduquem per la llibertat, la responsabilitat i l’adquisició de bons hàbits i conductes. La comunitat educativa pot donar la seva opinió personal sense adoctrinar.
 • Escola coeducadora que vetlla per l'ús d'un llenguatge, un joc i unes actituds no sexistes i que potencia una educació per la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de la perspectiva de gènere en els continguts d’aprenentatge. 
 • El treball per competències que faci que els alumnes siguin capaços d'actuar eficaçment, amb criteri i de manera creativa davant de situacions diverses, complexes o imprevisibles de la vida quotidiana. 
 • L'impuls de la lectura al llarg de tota l'escolaritat per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. 
 • El foment tant del treball individual com en equip i cooperatiu. Potenciem  que cada alumne/a sàpiga enfrontar-se als reptes i a les dificultats de manera autònoma i, alhora, tenir eines per saber col·laborar i entomar responsabilitats i rols en el treball en equip. Valorem les aptituds de cadascú i desenvolupem les capacitats personals tot ensenyant a respectar les dels altres.
 • El foment de l'educació emocional i el desenvolupament de l’autoestima. A través de la comunicació no violenta i l’enfocament restauratiu oferim als infants estratègies per connectar de manera autèntica amb els seus sentiments i necessitats i així  facilitar relacions clares i empàtiques.
 • Escola oberta que afavoreix el diàleg. Som oberts, transparents i sabem que junts sempre som millors: escola oberta a les famílies, l’entorn i tota la comunitat educativa. Formem part d’un sistema del qual volem ser una peça integradora i natural amb moltes coses a dir.
 • Ensenyament personalitzat i de qualitat en contextos significatius. Enriquim els processos d’aprenentatge amb contextos educatius acollidors, inspiradors i que ens proporcionin eines i mirades que ens ajudin a construir els nostres aprenentatges. 
 • Promoció de l'autonomia i la participació activa dels infants en les tasques d’aprenentatge i en les diferents activitats que els proposem. L’escola vol aconseguir que es valorin els fets amb una visió crítica, fomentant l’observació, la investigació, l’anàlisi, la síntesi, l’autoavaluació i l'aprenentatge a través del propi assaig i error.
 • Educació per la justícia i la cohesió social, en la que un dels principis fonamentals es regeix sobre l’educació per la convivència i respecte als altres, sense cap mena de discriminació per raó de sexe, situació social o procedència. Volem que l’escola sigui un reflex de la societat actual, estimulant els valors d’una societat democràtica. L'educació en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. 
 • Escola respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient. Treballem a favor de la sostenibilitat. Promovem la gestió correcta dels residus que es produeixen a l’escola i vetllem per optimitzar l’ús responsable dels recursos que tenim. Afavorim una mobilitat respectuosa i responsable dins i fora de l’escola.

Projectes
A l'escola Granés definim com a eixos principals del nostre projecte educatiu, que l'infant se senti lliure, feliç i curiós. Som una escola acollidora pel que fa a diversitat i respecte, sentim un gran compromís amb l'entorn i les famílies i estem sempre en contínua reflexió i innovació pedagògica. En definitiva, volem que els infants es formin tant a nivell acadèmic com personal i per això els hi oferim eines per crear els seus propis aprenentatges i perquè s'integrin a la pròpia societat que és la que els hi tocarà viure.
La ràdio, el teatre, l'hort, l'Atelier, el laboratori, la ludoteca... són alguns projectes de cicle i d'escola, que sorgeixen de la investigació permanent i d'enfocar noves maneres de fer per complementar tot el que passa a l'aula, entenent la innovació com una recerca de propostes motivadores amb una finalitat molt clara que enforteixin els processos d'aprenentatge i, que actuïn sempre seguint el currículum de cada nivell.

ALTRA INFORMACIÓ https://agora.xtec.cat/ceipgranes/

carrer Ramon Llull, 7 - 08440 Cardedeu - Barcelona
Telèfon: 93 846 17 52
Fax: 93 871 24 52
Adreça electrònica: ceipgranes@xtec.cat
Lloc web: www.xtec.cat/ceipgranes
Horari:  
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 20.02.2023 | 14:30