Escola Ramon Macip - Dolors Granés

L’escola Ramon Macip-Dolors Granés, és hereva i continuadora de la primera escola pública  de Cardedeu.  És l’escola més antiga del poble, amb una llarga
història que tot just ara es troba en un moment de canvi i amb un esperit renovadament jove.
L'escola és de doble línia i en l'actualitat compta amb 446 alumnes, distribuïts en 6 aules d'educació infantil i 12 d'educació primària.
Una plantilla fixe de 26 mestres, dos vetlladors, una TEI, un bibliotecari contractat per l’AMPA, una administrativa i la figura de la conserge.
També compta amb una empresa (Casolem) que s'encarrega d'organitzar i dinamitzar l'espai de migdia i amb una AMPA molta activa que gestiona extraescolars, acollida, tallers familiars i altres serveis.

Trets  generals
La nostra és una escola oberta a tothom, acollidora i  inclusiva, basada en els principis de respecte i compromesa amb la societat i la seva realitat.
Que valora i potencia la multiculturalitat i la diversitat. Prepara i dona eines a l'alumne per integrar-se i desenvolupar-se de manera responsable per la societat en la que vivim. Es fomenta el consum responsable i sostenible, mitjançant el desenvolupament de diferents projectes escolars relacionats amb el consum sostenible, el respecte al medi ambient i l'escola verda.

Trets d’identitat
L’escola té com objectiu principal l’educació integral dels seus alumnes dins un marc de tolerància, responsabilitat i respecte a l’individu, considerant molt especialment l’educació en valors i, en conseqüència, la prevenció de conductes de risc. En el marc dels objectius prioritaris del sistema educatiu, el centre ha de vetllar especialment per millorar i, si escau, consolidar i mantenir els aspectes següents:

- L’escolarització inclusiva de l’alumnat atenent des d’un plantejament global del centre les seves necessitats educatives i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la màxima participació de tot l’alumnat en els entorns escolars ordinaris.

- L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents i administratives del centre.

- L’impuls d’un projecte educatiu plurilingüe en el qual el català, com a eix vertebrador, s’articuli de manera coherent amb l’ensenyament de les altres llengües i la resta del currículum.

- Escola aconfessional i pluralista en la que es respecte les diferents maners de pensar i oberta a tothom. Eduquem per la llibertat, la responsabilitat i l’adquisició de bons d’hàbits i conductes.

- Escola coeducadora i no sexista en la que un dels principis fonamentals es regeix sobre la educació per la convivència i respecte als altres, sense cap mena de discriminació per raó de sexe, situació social o procedència. Eduquem per la justícia i la cohesió social.

- La nostra escola educa en el treball i promou una formació acadèmica competent. Valorem les aptituds de cadascú i desenvolupem les capacitats personals tot ensenyant a respectar les dels altres.

- Fomentem el desenvolupament de l’autoestima. La comunitat educativa estimula i potencia el seu desenvolupament integral tenint en compte les característiques personals que fan únic/a a cada alumne/a.

- Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat.

- Cerquem fórmules diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fem de manera no prioritzada i sempre vetllant perquè es donin les adequades condicions de respecte entre els companys i companyes.

- Afavorim el diàleg, mantenint una relació real i afectiva entre pares, mestres, alumnes i altres professionals implicats dins de la comunitat escolar, per mitjà dels representants elegits per cada un dels estaments.

- Ensenyament personalitzat i de qualitat Pretenem ensenyar a aprendre i adaptar-se a la constant evolució social, potenciant l’aprenentatge significatiu.
Valorem com a fonamental i promovem la participació activa dels nostres alumnes en les tasques d’aprenentatge i en les diferents activitats que els proposem.

- Fomentem tan el treball individual com en equip i cooperatiu. Facilitem que el professorat, pares, personal no docent i alumnes participin en la gestió i en activitats diverses del centre, segons la legislació vigent.

- Volem que l’escola sigui un reflex de la societat actual, estimulant els valors d’una societat democràtica. La comunitat educativa pot donar la seva opinió personal sense adoctrinar.

- Escola respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient. Treballem a favor de la sostenibilitat. Promovem la gestió correcta dels residus que es produeixen a l’escola i vetllem per optimitzar l’ús responsable dels recursos que tenim. Afavorim una mobilitat espectuosa i responsable dins i fora de l’escola.
 
- L’escola vol aconseguir que es valorin els fets amb una visió crítica, fomentant l’observació, la investigació, l’anàlisi, la síntesi, l’autoavaluació i l’ aprenentatge a través del propi error.

Projectes
L’escola Granés defineix com a eixos principals dels seu projecte educatiu, que l’infant se senti lliure i feliç però amb uns límits clars, es defineix com una escola acollidora pel que fa a diversitat i respecte per la individualitat de cada infant, sentim un gran compromís amb l’entorn i les famílies i es troba en continua reflexió i innovació pedagògica. En definitiva, volem que els nens es formin com a individus tant a nivell acadèmic com personal i per això els hi oferim eines per crear els seus propis aprenentatges i perquè s’integrin a la pròpia societat que és la que els hi tocarà viure.

La ràdio, el teatre, l’hort, l’Attelier, el laboratori, etc., són alguns projectes de cicle i d’escola, que sorgeixen de la investigació permanent i d’enfocar noves maneres de fer per complementar tot el què passa a l'aula, entenent la innovació com una recerca de propostes motivadores amb una finalitat molt clara, que actuïn sempre seguint el currículum de cada nivell.

ALTRA INFORMACIÓ
https://ampagranes.com/

carrer Ramon Llull, 7 - 08440 Cardedeu - Barcelona
Telèfon: 93 846 17 52
Fax: 93 871 24 52
Adreça electrònica: ceipgranes@xtec.cat
Lloc web: www.xtec.cat/ceipgranes
Horari:  
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 01.03.2019 | 10:04