Ple ordinari 30 juny 2022

Dimecres, 20 de juliol de 2022 a les 10.30 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. 6/2022, corresponent a la sessió del Ple dia 26/05/2022.
 
Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 22-06-2022:
2. Aprovació del conveni per al desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Cardedeu al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental per a la gestió dels residus municipals i dels residus comercials.
3. Aprovació d’una operació de crèdit amb el Banc Bilbao Vizcaya dins el “Programa de crèdit local 2022” de la Diputació de Barcelona i acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona dins el mateix programa i del seu conveni regulador.
4. Aprovació de la proposta de festes locals per a l'any 2023.
5. Aprovació dels preus públics de les activitats escèniques del Teatre Auditori Cardedeu pel segon semestre 2022.   
6. Aprovació provisional de la modificació de les fitxes dels béns E-23, E-33, E-34, E-37, E-46, E-53, E-64, E-71 I E-101 del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC).   
 
Propostes NO dictaminades a la Comissió Informativa:
7. Aprovació estudi de viabilitat econòmica i financera del bar restaurant del centre Tèxtil Rase de Cardedeu.
8. Aprovació de l'expedient de contractació de la concessió del servei de bar de l'equipament de la Tèxtil Rase.

II. MOCIÓ  (dictaminada a la comissió informativa):
9. Moció per una educació de qualitat des del consens escolar, que presenta el grup municipal Ciutadans (Cs).
 
III. PART DE CONTROL:
10. Donar compte de l’informe trimestral de morositat i PMP 1r trimestre de 2022.
11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 20 a 24/2022.
12. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia núm. 2022/459 al 2022/701.
 
13. Informacions diverses.
14. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 20.07.2022 | 10:46