Ple ordinari 29 juliol 2021

Dilluns, 20 de setembre de 2021 a les 14.00 h

Ordre del dia:

I.PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de la celebració de la sessió de forma telemàtica.
2. Aprovació de l’acta de la sessió nº 6/2021 de la Ple, corresponent a la sessió del dia 29/06/2021
 
Propostes i mocions dictaminades a la Comissió Informativa del dia 23/06/2021:
3. Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2020.   
4. Aprovació modificació de crèdit núm. 8/2021. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit.   
5. Modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d’àrea per incorporació de la nova regidora.   
6. Proposta de festes locals per a l’any 2022.   
7. Aprovació dels preus públics de les activitats escèniques del Teatre Auditori Cardedeu pel segon semestre 2021.   
8. Sol·licitud mutació demanial d’una superfície de terreny de l’institut Pla Marcell a la Generalitat de Catalunya.   
9. Suspensió de llicències en els límits del terme municipal de Cardedeu amb els límits dels termes municipals de la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès i Sant Antoni de Vilamajor.   
10. Suspensió de llicències a la zona del Pla de can Morató de Cardedeu.   
11. Aprovació de l'acta de data 05/07/2021, de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cardedeu i les Franqueses del Vallès.  
 
II.MOCIONS:
12. Moció en suport a Marcel Vivet i de rebuig a la sentència de l’Audiència Provincial que el condemna a cinc anys de presó, que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP).   
13. Moció en suport a la campanya "Bombes d'impunitat", que presenten els grups municipals de la Candidatura d’Unitat popular (CUP) i d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC Cardedeu).   
 
III.PART DE CONTROL:
14. Donar compte al Ple del decret de l’Alcaldia núm. 2021/644 del dia 01/07/2021, aprovatori de la modificació del decret núm. 2019/537 de 28/06/2019 de delegació a la Junta de Govern Local, de determinades atribucions competència de l’Alcaldia.   
15. Donar compte al Ple municipal de l’aprovació definitiva de la modificació del Pla especial i catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic (PECPAUC), referent a la fitxa E-69 de Cardedeu.   
16. Donar comptes dels acords de les actes de Junta de Govern Local   
17. Donar compte els decrets de l’Alcaldia núm. 2021/620 al 2021/762
 
18. Informacions diverses.
19. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 20.09.2021 | 14:25