Ple ordinari 28 maig 2020

Dilluns, 15 de juny de 2020 a les 16.00 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple municipal del dia 07/05/2020.
2. Aprovació de la celebració de la sessió de forma telemàtica.
3. Aprovació de l’acord relatiu a la disposició addicional tercera apartat 4 del Reial Decret 463/2020: “Podran acordar motivadament la continuació d'aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis”.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 21 de maig de 2020:
4. Aprovació de l'actualització del conveni-tipus per a l'assumpció de la gestió informatitzada del Padró d'habitants (AGIPH), a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.  
5. Aplicació de l’increment de les retribucions per l’any 2020 del personal de l’Ajuntament de Cardedeu d'acord amb el Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.  
 
Propostes no dictaminades a la Comissió Informativa:
6. Aprovació de la modificació pressupostària 2/2020.  
7. Aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu 2020. 
8. Aprovació del Pla de Suport Econòmic i Social Covid-19 i les mesures d’actuació d’emergència i de suport social  
 
II. MOCIONS
9. Moció de suport als treballadors i treballadores de Nissan, que presenta ECP, conjuntament amb els grups municipals de la CUP, PSC i GPC.  
 
III. PART DE CONTROL:
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
11. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2020/349 al 2020/380.

12. Informacions diverses.
13. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 15.06.2020 | 16:48