Ple ordinari 28 juliol 2022

Dimecres, 21 de setembre de 2022 a les 15.00 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió nº 7/2022 corresponent al Ple ordinari del dia 30/06/2022.
2. Aprovació de l’acta de la sessió nº 8/2022 corresponent al Ple extraordinari del dia 12/07/2022.

Proposta dictaminada a la Comissió Especial de Comptes, del dia 22/06/2022:
3. Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2021   

Propostes d’acords dictaminades a la Comissió informativa, del dia 21/07/2022:
4. Aprovació del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Cardedeu   
5. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança general municipal de circulació de vehicles de Cardedeu   
6. Modificació de plantilla de personal 2022 (juliol 2022)   
7. Modificació relació llocs de treball 2022 (juliol 2022)   
8. Aprovació provisional de la modificació del Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic de Cardedeu (PECPAUC), referent a la modificació de la fitxa del bé E-72, Molí Diumer   

Proposta d’acords NO dictaminada a la Comissió Informativa:
9. Aprovació definitiva de l’establiment dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS)   

II. MOCIONS (dictaminades a la Comissió informativa):
10. Moció per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació, que presenten els grups municipals d' "Esquerra Republicana Catalunya" i de la "Candidatura d’Unitat Popular", amb l'adhesió del grup municipal de "Junts".   
11. Moció que reclama una solució definitiva per a l'Escola d'educació especial Can Vila, que presenta el grup municipal socialista.   

III. PART DE CONTROL:
12. Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 2022/820, de 14 de juliol, d'aprovació d'inici del servei de recollida de residus municipals porta a porta, en el marc de l'expedient de modificació en la prestació del servei de recollida de residus municipals per motiu d'urgència.   
13. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 25 a 28/2022.   
14. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia núm. 2022/702 al 2022/848   

15. Informacions diverses.
16. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 21.09.2022 | 14:59