Ple ordinari 28 gener 2021

Dimecres, 24 de febrer de 2021 a les 13.00 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de la celebració de la sessió de forma telemàtica.  
2. Aprovació de l’acta de la sessió nº 9/2020 del Ple, corresponent a la sessió del dia 26/11/2020.  

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 21/01/2021:
3. Aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener de 2020.  
4. Aprovació del Pla estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu 2021 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions.  
5. Modificació pressupostària núm. 01/2021 crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
6. Aplicació de l’increment de les retribucions per l'any 2021 del personal de l'Ajuntament de Cardedeu d'acord amb la lei 11/2020, de 30 de desembre de pressupostos generals de l'estat per l’any 2021.
7. Suspensió de llicències a l’entorn de la plaça Sant Corneli, carrer Teresa Oller i carrer Hospital.
8. Aprovació provisional de la modificació de les Normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 23.
9. Aprovació del Text refós en relació amb la modificació de les fitxes E-22, E-61 i E-62 del Pla Especial i Catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic de Cardedeu (PECPAUC).
10. Aprovació del Pla local de Prevenció de esidus i la seva revisió  
11. Adhesió a la "Red de Ciudades Agroecología" i aprovació dels seus estatuts.

II. MOCIONS:
Mocions no dictaminades a la Comissió Informativa:
12. Moció de condemna de l'assalt al congrés dels Estats Units i del modus operandi antidemocràtic seguit pel nacionalpopulisme, que presenta el grup municipal C’s.
13. Moció per rebutjar acords en les administracions amb formacions polítiques que no hagin condemnat la violència terrorista, que no respectin i acatin la Constitució espanyola i sol·licitar la immediata baixa de l’Ajuntament de Cardedeu a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), que presenta el grup municipal de C’s.
14. Moció de suport al món de la dansa davant del tercer tancament i de creació d'ajudes pel sector, que presenta el grup municipal del PSC.

III. PART DE CONTROL:
15. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia.  
16. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.  
 
17. Informacions diverses.
18. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 24.02.2021 | 13:17