Acords del Ple ordinari de 28 de gener de 2021

Divendres, 29 de gener de 2021 a les 10:00

1. Aprovació de la celebració de la sessió de forma telemàtica.
Aprovada la sessió telemàtica.

2. Aprovació de l’acta de la sessió nº 9/2021 del Ple municipal, corresponent a la sessió del dia  26/11/2020.
L’acta ha quedat aprovada.
 
3. Aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener de 2020  
S’aprova la revisió del Padró Municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener de 2020, de la qual resulta una població de 18.604 habitants.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents. 

4. Aprovació del Pla estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu 2021 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions  
S’adopten els acords:
Primer. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu per l’any 2021, segons criteris de la part expositiva de dit acord. 
Segon. Condicionar la seva execució a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient en el pressupost 2021.
Tercer. Aprovar el cronograma on es determinen els terminis màxims per a executar cada fase del procediment de gestió de les subvencions, que es presenta com a annex 1 del Pla Estratègic de Subvencions.
Quart. Disposar una còpia del Pla esmentat perquè resti a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.

Aquests acords s'han aprovat per majoria amb els vots següents:
Vots a favor: 16 (7 ERC, 2 CUP, 3 PSC, 2 JUNTS, 1 GPC, 1 ECP)
Vots en contra: 1 (Cs)

5. Modificació pressupostària núm. 01/2021 crèdit extraordinari i suplement de crèdit.  
S’adopten els acords:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 01/2021 de crèdit extraordinari en el pressupost municipal de 2021, segons el detall que consta a l'expedient.
Segon. Exposar al públic l’esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Tercer. Aprovar, amb caràcter definitiu, l’expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d’exposició pública.
Quart. Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
Cinquè. Remetre còpia autoritzada de l’expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d’Hisenda de Barcelona, simultàniament a l’enviament al butlletí oficial.

Aquests acords s'han aprovat per majoria amb els vots següents:
Vots a favor: 16 (7 ERC, 2 CUP, 3 PSC, 2 JUNTS, 1 GPC, 1 ECP)
Abstencions: 1 (Cs)

6. Aplicació de l’increment de les retribucions per l'any 2021 del personal de l'Ajuntament de Cardedeu d'acord amb la Llei 11/2020, de 30 de desembre de pressupostos generals de l'estat per l’any 2021  
S’adopten els acords:
Primer. Aplicar, amb efectes de l’1 de gener de 2021 l’increment del 0,9% de les retribucions al personal municipal de l’Ajuntament de Cardedeu, d’acord amb l’establert a l’article 18 de la Llei 11/2020 de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021.
Segon. Incorporar a la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Cardedeu, els increments retributius establerts per llei per l’any 2021 i acordats amb la representació legal dels treballadors/res, segons el detall que consta a l'annex de l’expedient.
Tercer. Donar conformitat al text refós de la Relació de llocs de treball, que incorpori l'actualització retributiva de l'apartat segon, als efectes de transparència.
Quart. Publicar l’esmentada relació en el tauler d'anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè. Trametre còpia de la relació de llocs de treball a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Aquests acords s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents. 

7. Suspensió de llicències a l’entorn de la plaça Sant Corneli, carrer Teresa Oller i carrer Hospital.
S’adopten els acords:
Primer. Suspendre les llicències referents a l’entorn de la plaça Sant Corneli, carrer Teresa Oller i carrer Hospital pel termini de un any amb la finalitat d’estudiar les corresponents modificacions del POUM i del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu.
Segon. Declarar que la suspensió abastarà les actuacions d’enderroc, les llicències de nova planta i d’ampliació, les llicències de gran rehabilitació i de rehabilitació integral, i les llicències, comunicats i qualsevol altre títol habilitant per a la implantació de nous usos a l’àmbit.
Tercer. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en dos del diaris de més difusió al municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament, juntament amb el plànol on es delimiten els àmbits subjectes a suspensió de llicències, el qual consta a l’expedient, adjunt a l’informe de l’arquitecte municipal de data 16 de desembre de 2020.
Quart. Comunicar, si s’escau, la present resolució als interessats en l’expedient, en els termes previstos en l’article 104.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Aquests acords s'han aprovat per majoria amb els vots següents:
Vots a favor: 15 (7 ERC, 2 CUP, 3 PSC, 1 GPC, 1 Cs, 1 ECP)
Abstencions: 2 (JUNTS)

8. Aprovació provisional de la modificació de les Normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 23 
S’adopten els acords:
Primer. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, corresponent a la Modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 23.  
Segon. Traslladar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona la Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, corresponent a la Modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 23, per tal què, si s’escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.

Aquests acords s'han aprovat 

9. Aprovació del Text refós en relació amb la modificació de les fitxes E-22, E-61 i E-62 del Pla Especial i Catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic de Cardedeu (PECPAUC)  
S’adopten els acords:
Primer. Aprovar la verificació del Text refós que incorpora per majoria amb els vots següents:
Vots a favor: 16 (7 ERC, 2 CUP, 3 PSC, 2 JUNTS, 1 GPC, 1 ECP)
Abstencions: 1 (Cs)
les prescripcions indicades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, i presentat per Hèlix Arquitectes Associats, amb NIF B65751588, en qualitat de redactor de les fitxes, anomenat “Justificació de les consideracions de l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona de data 10 de juliol de 2020” en relació amb la modificació de les fitxes E-22, E-61 i E-62 del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC), referent a la modificació de les fitxes E-22, E-61 i E-62, i que incorpora les prescripcions següents:
1. Aclariment sobre si la proposta de catalogació de la casa Padró comporta una vinculació singular amb indicació, si s’escau dels mecanismes per resoldre-la.
2. Justificació sobre l’ajust de la modificació entre els àmbits de catalogació de can Llamada i can Jubany als límits de la propietat corresponents.
Segon. Declarar la innecessarietat de sotmetiment de l’expedient a nova informació pública en no haver-se produït canvis substancials en el document, d’acord amb el que determina l’article 112 TRLUC, i amb l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 10 de desembre de 2020.
Tercer. Sotmetre la modificació del Pla especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic (PECPAUC), en relació amb les fitxes E-22, E-61 i E-62 a l’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

Aquests acords s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

10. Aprovació del Pla local de Prevenció de Residus i la seva revisió  
S’adopten els acords:
Primer. Aprovar el Pla Local de Residus de Cardedeu per al període 2013-2017, així com la seva revisió per al període 2019-2023.
Segon. Donar trasllat als serveis municipals interessats.

Aquests acords s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

11. Adhesió a la "Red de Ciudades Agroecología" i aprovació dels seus estatuts.    
S’adopten els acords:
Primer. Adherir-se a la Red de Ciudades por la Agroecología.
Segon. Aprovar els estatuts que regulen el règim de funcionament de la Red de Ciudades por la Agroecología, pels quals s’ha de i que es descriuen a sota en un annex.
Tercer. Designar DESIGNAR com a representants de l'Ajuntament en els òrgans de govern de l'Associació al Regidor Sr. Ramon Arribas Quintana, com a titular, i al Regidor Sr. Rafel Caballeria Perramon, com a substitut.
Quart. Autoritzar la despesa de la quota anual de l’any 2021, per import de 500 €, amb càrrec a la partida 24 43300 22699.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a la Red de Ciudades por la Agroecología.

Aquests acords s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

12. Moció de condemna de l'assalt al congrés dels Estats Units i del modus operandi antidemocràtic seguit pel nacionalpopulisme, que presenta el grup municipal C’s.
La moció no prospera i queda rebutjada per majoria, amb els vots:
Vots a favor: 1 (Cs)
Vots en contra: 16 (7 ERC, 2 CUP, 3 PSC, 2 JUNTS, 1 GPC, 1 ECP)

13. Moció per rebutjar acords en les administracions amb formacions polítiques que no hagin condemnat la violència terrorista, que no respectin i acatin la Constitució espanyola i sol·licitar la immediata baixa de l’Ajuntament de Cardedeu a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), que presenta el grup municipal de C’s.
La moció no prospera i queda rebutjada per majoria, amb els vots:
Vots a favor: 1 (Cs)
Vots en contra: 16 (7 ERC, 2 CUP, 3 PSC, 2 JUNTS, 1 GPC, 1 ECP)

14. Moció de suport al món de la dansa davant del tercer tancament i de creació d'ajudes pel sector, que presenta el grup municipal del PSC.
S’adopten els acords:
Primer. Donar ple suport a les Escoles de dansa del Vallès Oriental, davant les mesures restrictives que comprometen les seves activitats.
Segon. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a adoptar mesures compensatòries a les mesures restrictives de tancament cap a aquest sector i buscar solucions per una obertura segura dels seus espais, tot adoptant protocols i mesures de seguretat.
Tercer. Que des de l'Ajuntament de  Cardedeu s’aportin a l’escola afectada al municipi mesures d’ajudes, suport i recursos econòmics per minimitzar els efectes d’aquest últim tancament.
Quart. Donar compte aquest acord a entitats de dansa i escoles del Vallès Oriental.

La moció s’aprova per majoria amb els vots següents:
Vots a favor: 8 (3 PSC, 2 JUNTS, 1 GPC, 1 Cs, 1 ECP)
Vots en contra: 7 (7 ERC)
Abstencions: 2 (2 CUP)

15. Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm. 2020/870 al 2021/61

16. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local 43/2020, i les 1, 3 i 4/2021.

Darrera actualització: 17.02.2021 | 15:14