Ple ordinari 27 octubre 2022

Divendres, 4 de novembre de 2022 a les 10.00 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió nº10/2022 del Ple, corresponent a la sessió del dia 29/09/2022.

Propostes dictaminades a la comissió informativa del dia 20/10/2022, per elevar al ple:
2. Nomenament a Junta de Portaveus i designació a les comissions de treball i seguiment de cada àrea.
3. Nomenament de representant de l'ajuntament en institucions i nomenament en òrgans col·legiats.
4. Determinació de dedicació exclusiva i retribucions de la nova regidora.
5. Aprovació definitiva de la modificació de la prestació del servei de recollida de residus municipals de Cardedeu.
6. Aprovació de la modificació de l'acord regulador de les condicions laborals del personal de l'ajuntament.
7. Modificació relació llocs de treball de l'ajuntament de Cardedeu (octubre 2022).
8. Modificació pressupostària núm. 04/2022 - Suplement de crèdit.
9. Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional).
10. Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l’any 2023.
11. Liquidació del contracte i devolució de la garantia del contracte administratiu de la “gestió del servei públic de l'escola bressol municipal "el Daus", adjudicat a l’empresa Fundació Pia Pere Tarrés.
12. Ratificació del decret de l'Alcaldia nº 2022/585 de data 16/06/2022, aprovatori de l'inici del procediment de revisió del benefici industrial en relació amb la concessió del serveis municipal d'abastament d'aigua potable a Cardedeu.
13. Ratificació del decret d'Alcaldia nº 2022/586, de data 16/06/2022, que aprova l'inici del procediment de revisió de les prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari corresponents a l'exercici 2023 del servei municipal d'abastament d'aigua potable a Cardedeu.

II. MOCIONS:
14. Moció per aprovar amb caràcter urgent una deducció extraordinària i temporal a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per alleujar la pujada de tipus d'interès a la hipoteca de les famílies, que presenta el grup municipal Ciutadans (Cs).

III. PART DE CONTROL:
15. Donar compte de l’informe trimestral de morositat i PMP 2n trimestre de 2022.
16. Donar compte del decret d'Alcaldia nº 2022/1115 de data 5 d'octubre de 2022, de modificació del cartipàs municipal.
17. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 34 a 37/2022.
18. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2022/1031 al 2022/1210.

19. Informacions diverses.
20. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 04.11.2022 | 10:21