Ple municipal de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 27 d'octubre, a les 18.30 h 

Dimarts, 25 d'octubre de 2022 a les 10:00

La sessió del Ple municipal, presencial, es podrà seguir en directe i per streaming a Televisió de Cardedeu.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió nº10/2022 del Ple, corresponent a la sessió del dia 29/09/2022

Propostes dictaminades a la comissió informativa del dia 20/10/2022, per elevar al ple:
2. Nomenament a Junta de Portaveus i designació a les comissions de treball i seguiment de cada àrea.     
3. Nomenament de representant de l'ajuntament en institucions i nomenament en òrgans col·legiats   
4. Determinació de dedicació exclusiva i retribucions de la nova regidora   
5. Aprovació definitiva de la modificació de la prestació del servei de recollida de residus municipals de Cardedeu     
6. Aprovació de la modificació de l'acord regulador de les condicions laborals del personal de l'ajuntament     
7. Modificació relació llocs de treball de l'ajuntament de Cardedeu (octubre 2022)    
8. Modificació pressupostària núm. 04/2022 - Suplement de crèdit 
9. Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional)      
10. Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l’any 2023   
11. Liquidació del contracte i devolució de la garantia del contracte administratiu de la “gestió del servei públic de l'escola bressol municipal "el Daus", adjudicat a l’empresa Fundació Pia Pere Tarrés.  
12. Ratificació del decret de l'Alcaldia nº 2022/585 de data 16/06/2022, aprovatori de l'inici del procediment de revisió del benefici industrial en relació amb la concessió del serveis municipal d'abastament d'aigua potable a Cardedeu.   
13. Ratificació del decret d'Alcaldia nº 2022/586, de data 16/06/2022, que aprova l'inici del procediment de revisió de les prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari corresponents a l'exercici 2023 del servei municipal d'abastament d'aigua potable a Cardedeu   

II. MOCIONS:
14. Moció per aprovar amb caràcter urgent una deducció extraordinària i temporal a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per alleujar la pujada de tipus d'interès a la hipoteca de les famílies, que presenta el grup municipal Ciutadans (Cs).   

III. PART DE CONTROL:
15. Donar compte de l’informe trimestral de morositat i PMP 2n trimestre de 2022     
16. Donar compte del decret d'Alcaldia nº 2022/1115 de data 5 d'octubre de 2022, de modificació del cartipàs municipal   
17. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 34 a 37/2022.  
18. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2022/1031 al 2022/1210  

19. Informacions diverses
20. Precs i preguntes

Darrera actualització: 25.10.2022 | 13:16

Documents

pdf 2. Nomenament a Junta de Portaveus i designació a les comissions de treball i seguiment de cada àrea
104,79KB
pdf 3. Nomenament de representant de l'ajuntament en institucions i nomenament en òrgans col·legiats   
102,77KB
pdf 4. Determinació de dedicació exclusiva i retribucions de la nova regidora
105,39KB
pdf 5. Aprovació definitiva de la modificació de la prestació del servei de recollida de residus municipals de Cardedeu
1,7MB
pdf 6. Aprovació de la modificació de l'acord regulador de les condicions laborals del personal de l'ajuntament  
164,72KB
pdf 7. Modificació relació llocs de treball de l'ajuntament de Cardedeu (octubre 2022)
147,28KB
pdf 8. Modificació pressupostària núm. 04/2022 - Suplement de crèdit
153,93KB
pdf 9. Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional)
2,4MB
pdf 10. Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l’any 2023  
200,98KB
pdf 11. Liquidació contracte i devolució garantia del contracte administratiu “gestió servei públic escola bressol municipal "el Daus", adjudicat a Fundació Pia Pere Tarrés
144,08KB
pdf 12. Ratificació decret Alcaldia nº 2022/585 data 16/06/2022, aprovatori inici procediment revisió del benefici industrial concessió serveis municipal abastament aigua potable  
237,18KB
pdf 13. Ratificació decret Alcaldia nº 2022/586, data 16/06/2022, aprova inici procediment revisió prestacions patrimonials públiques caràcter no tributari exercici 2023 del servei municipal abastament aigua potable
203,51KB
pdf 14. Moció per aprovar amb caràcter urgent una deducció extraordinària i temporal a l'impost sobre renda persones físiques (IRPF) per alleujar la pujada de tipus d'interès a la hipoteca, que presenta Ciutadans
81,8KB
pdf 15. Donar compte de l’informe trimestral de morositat i PMP 2n trimestre de 2022
120,84KB
pdf 16. Donar compte del decret d'Alcaldia nº 2022/1115 de data 5 d'octubre de 2022, de modificació del cartipàs municipal
140KB
pdf 17. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 34 a 37/2022
102,25KB
pdf 18. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2022/1031 al 2022/1210  
194,44KB