Ple ordinari 27 maig 2021

Dilluns, 14 de juny de 2021 a les 14:00

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de la celebració de la sessió de forma telemàtica.  
2. Aprovació de l’acta de la sessió núm. 4/2021 del Ple, corresponent a la sessió del dia 29/04/2021.  

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 20/05/2021:
3. Aprovació de l'adhesió i participació en el programa del Servei local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona per als anys 2021-2024.  
4. Aprovació provisional de la modificació de la fitxa del BE E-69, fabrica Tèxtil Rase, del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC).  
5. Modificació pressupostària núm. 5/2021. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
6. Sol·licitud al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que declari Cardedeu àrea d’habitatge tens en aplicació a la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.

II. MOCIONS:
6. Moció de suport a l’amnistia que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), amb les adhesions del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i del grup municipal de Junts per Cardedeu (JUNTS).
7. Moció per a retre homenatge a la memòria d’Enric Valor i Vives, que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), amb les adhesions del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i del grup municipal de Junts per Cardedeu (JUNTS).  

III. PART DE CONTROL:
8. Donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic (PECPAUC), referent a la modificació de les fitxes E-22, E-61 i E-62.  
9. Donar compte dels informes trimestrals de morositat i PMP 1r trimestre de 2021 . 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 17 a 20/2021.  
11. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia, núm. 2021/338 al 2021/407.
 
12. Informacions diverses.
13. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 14.06.2021 | 14:16