Ple ordinari 26 maig 2022

Dilluns, 20 de juny de 2022 a les 18.30 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió nº4/2022 del Ple municipal ordinari, corresponent al dia 28/04/2022.
2. Aprovació de l’acta de la sessió nº5/2022 del Ple municipal extraordinari, corresponent al dia 19/05/2022.
 
Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 19/05/2022:
3. Devolució de la garantia corresponent a la concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu adjudicat a l’empresa Concesionaria Barcelonesa, S.L. (actualment Corporación CLD, S.U.T.R, S.L).
4. Modificació pressupostària núm. 03/2022 - Crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
5. Aprovació inicial de l’establiment dels serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i llurs famílies (SIS).
6. Aprovació del preu públic de venda del llibre de la guerra civil: "Els noms de la memòria. El cost humà de la Guerra Civil a Cardedeu".   
7. Constitució de la Comissió ciutadana de Mobilitat de Cardedeu i aprovació inicial del seu reglament de funcionament.   
8. Rectificació de l’error material en l’acord del Ple de data 24/02/2022 d’aprovació del document d’avanç de la modificació puntual del POUM per a la modificació de la ronda nord-est i el document inicial estratègic.

Propostes no dictaminades a la Comissió Informativa:
9. Aprovació reglament Servei públic escoles bressol municipals.
10. Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local per a l’adopció de tots els acords necessaris per tramitar la licitació del contracte del servei de les escoles bressol municipals "Els Daus" i "Can Serra".
 
III. PART DE CONTROL:
11. Donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de les fitxes E-51 Quinta Borrell i E-54 casa Domingo Vila, del Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic de Cardedeu.
12. Donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal referent a l'avinguda Europa de Cardedeu.
13. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 16 a 19/2022.
14. Expedient 2022/329 - Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2022/376 al 2022/458.
 
15. Informacions diverses.
16. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 20.06.2022 | 23:10