Ple municipal de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 26 de maig, a les 18.30 h 

Dilluns, 23 de maig de 2022 a les 14:00

La sessió del Ple municipal, presencial, es podrà seguir en directe i per streaming a Televisió de Cardedeu, i pel canal Youtube de Ràdio Televisió Cardedeu

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió nº4/2022 del Ple municipal ordinari, corresponent al dia 28/04/2022.

2. Aprovació de l’acta de la sessió nº5/2022 del Ple municipal extraordinari, corresponent al dia 19/05/2022.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 19/05/2022:
3. Devolució de la garantia corresponent a la concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu adjudicat a l’empresa Concesionaria Barcelonesa, S.L. (actualment Corporación CLD, S.U.T.R, S.L).   

4. Modificació pressupostària núm. 03/2022 - Crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
   
5. Aprovació inicial de l’establiment dels serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i llurs famílies (SIS) .  

6. Aprovació del preu públic de venda del llibre de la guerra civil: "Els noms de la memòria. El cost humà de la Guerra Civil a Cardedeu".   

7. Constitució de la Comissió ciutadana de Mobilitat de Cardedeu i aprovació inicial del seu reglament de funcionament.   

8. Rectificació de l’error material en l’acord del Ple de data 24/02/2022 d’aprovació del document d’avanç de la modificació puntual del POUM per a la modificació de la ronda nord-est i el document inicial estratègic.

Propostes no dictaminades a la Comissió Informativa:
9. Aprovació reglament Servei públic escoles bressol municipals.

10. Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local per a l’adopció de tots els acords necessaris per tramitar la licitació del contracte del servei de les escoles bressol municipals "Els Daus" i "Can Serra".   

II. PART DE CONTROL:

11. Donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de les fitxes E-51 Quinta Borrell i E-54 casa Domingo Vila, del Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic de Cardedeu.

12. Donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal referent a l'avinguda Europa de Cardedeu.   

13. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 16 a 19/2022.   

14. Expedient 2022/329 - Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2022/376 al 2022/458   

15. Informacions diverses.
16. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 24.05.2022 | 08:22

Documents

pdf 3. Devolució de la garantia corresponent a la concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines
147,3KB
pdf 4. Modificació pressupostària núm. 03/2022 - Crèdit extraordinari i suplement de crèdit
156,3KB
pdf 5. Aprovació inicial de l’establiment dels serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i llurs famílies (SIS)
125,49KB
pdf 6. Aprovació del preu públic de venda del llibre de la guerra civil: "Els noms de la memòria. El cost humà de la Guerra Civil a Cardedeu"
143,43KB
pdf 7. Constitució de la Comissió ciutadana de Mobilitat de Cardedeu i aprovació inicial del seu reglament de funcionament
216KB
pdf 8. Rectificació de l’error material en l’acord del Ple de data 24/02/2022 d’aprovació del document d’avanç de la modificació puntual del POUM per a la modificació de la ronda nord-est
125,2KB
pdf 9. Aprovació reglament Servei públic escoles bressol municipals
285,97KB
pdf 10. Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local per a l’adopció de tots els acords necessaris per tramitar la licitació del contracte del servei de les escoles bressol municipals "Els Daus" i "Can Serra"
101,99KB
pdf 11. Donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de les fitxes E-51 Quinta Borrell i E-54 casa Domingo Vila, del Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic de Cardedeu
109,84KB
pdf 12. Donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal referent a l'avinguda Europa de Cardedeu
107,08KB
pdf 13. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 16 a 19/2022
102,35KB
pdf 14. Expedient 2022/329 - Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2022/376 al 2022/458
164,09KB