Ple ordinari 24 setembre 2020

Divendres, 16 d'octubre de 2020 a les 13.00 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió nº 6 /2020 del Ple, corresponent a la sessió del dia 30/07/2020.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa:
2. Aprovació inicial modificació núm. 23 POUM  (dictaminada a la Comissió Informativa del dia 17 de setembre de 2020).  
3. Aprovació del Compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2019  (dictaminada a la Comissió Informativa-CEC del dia 23 de juliol de 2020).

II. PART DE CONTROL:
4. Donar compte dels informes trimestrals de morositat i període mitjà de pagament als proveïdors (PMP), corresponent al segon trimestre de 2020.  
5. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 25 a 29/2020.
6. Donar compte del decrets de l’Alcaldia núm. 2020/557 al 2020/661.
 
7. Informacions diverses.
8. Precs i preguntes.

 

 

Darrera actualització: 16.10.2020 | 12:49