Ple ordinari 24 octubre 2019

Dilluns, 25 de novembre de 2019 a les 13.50 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:

1. Actes de les sessions de Ple: ordinari del dia 26/09/2019, extraordinari del dia 03/10/2019 i extraordinari del dia 15/10/2019.

2. Modificació d’horari i periodicitat de les sessions de Ple.

3. Modificació horari de celebració de la Comissió Informativa permanent.

4. Modificació pressupostària núm. 05/2019 - suplement de crèdit.

5. Modificació pressupostària núm. 06/2019 suplement de crèdit.

6. Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional) - ordenança fiscal nº 1.

7. Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional).

8. Desestimar el recurs de reposició presentat per Vias y Construcciones S.A., a l’acord plenari del dia 28/03/2019, dins l’expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i sala annex.   

II. MOCIONS:

9. Moció de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia, que presenta el grup municipal de Ciutadans.   

10. Moció per la dignitat de la corporació municipal i pel clima de respecte i de seguretat i de tracte equitatiu en els plens, que presenta el grup municipal de Ciutadans.

III. PART DE CONTROL:

11. Donar compte els decrets d’alcaldia núm. 769 al 876.

12. Donar compte de les actes de la junta de govern local núm. 34 a 37/2019.

13. Informacions diverses.

14. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 25.11.2019 | 13:58