Aquest dijous 24 d’octubre, Ple municipal ordinari

Dilluns, 21 d'octubre de 2019 a les 10:30

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 24 d’octubre de 2019, a les 18.30 h, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I.PART RESOLUTIVA:

1. Actes de les sessions de Ple: ordinari del dia 26/09/2019, extraordinari del dia 03/10/2019 i extraordinari del dia 15/10/2019
2. Modificació d’horari i periodicitat de les sessions de Ple   
3. Modificació horari de celebració de la Comissió Informativa permanent   
4. Modificació pressupostària núm. 05/2019 - suplement de crèdit
5. Modificació pressupostària núm. 06/2019 suplement de crèdit
6. Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional) - ordenança fiscal nº 1.   
7. Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional)   
8. Desestimar el recurs de reposició presentat per Vias y Construcciones S.A., a l’acord plenari del dia 28/03/2019, dins l’expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i sala annex.   

II.MOCIONS:

9. Moció de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia, que presenta el grup municipal de Ciutadans   
10. Moció per la dignitat de la corporació municipal i pel clima de respecte i de seguretat i de tracte equitatiu en els plens, que presenta el grup municipal de Ciutadans   

III.PART DE CONTROL:

11. Donar compte els decrets d’alcaldia núm. 769 al 876.
12. Donar compte de les actes de la junta de govern local núm. 34 a 37/2019

13. Informacions diverses.
14. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 28.10.2019 | 09:46