Ple ordinari 24 febrer 2022

Dilluns, 14 de març de 2022 a les 14.00 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió nº 1/2022 del Ple, corresponent a la sessió del dia 27 de gener de 2022.
 
Propostes dictaminades a la comissió informativa del dia 17/02/2022:
2. Aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 2021.
3. Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu 2022 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions. 
4. Acord de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (aprovació provisional). 
5. Aprovació de la dació de conformitat a l'actualització de l'encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a formalitzar d'acord amb el conveni-tipus per a l'assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d'assistència en la gestió econòmica local (ASGEL).

II. MOCIONS:
Proposta/Moció no dictaminada a la Comissió Informativa:
9. Moció de suport al 8M, que presenta el grup municipal En Comú Podem.   
 
III. PART DE CONTROL:
10. Donar compte del decret de l'alcaldia d’aprovació del programa d’inspecció d’habitatges buits de Cardedeu.
11. Donar compte de l’informe trimestral de morositat i PMP 4t trimestre de 2021.
12. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 03 a 06/2022.
13. Donar compte dels decrets de l'alcaldia núm. 2022/86 al 2022/210 
 
14. Informacions diverses.
15. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 14.03.2022 | 11:56