Ple municipal de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 24 de febrer, a les 18.30 h 

Dimarts, 22 de febrer de 2022 a les 09:15

La sessió del Ple municipal, que tornarà a ser presencial, es podrà seguir en directe i per streaming a Televisió de Cardedeu, i pel canal Youtube de Ràdio Televisió Cardedeu

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió nº 1/2022 del Ple, corresponent a la sessió del dia 27/01/2022

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 17/02/2022:
2. Aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 2021  

3. Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu 2022 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions  

4. Acord de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (aprovació provisional)  

5. Aprovació de la dació de conformitat a l'actualització de l'encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a formalitzar d'acord amb el conveni-tipus per a l'assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d'assistència en la gestió econòmica local (ASGEL)  

6. Aprovació de l’avanç de planejament de la modificació puntual del POUM per a la modificació de la ronda nord-est  

7. Aprovació inicial de la modificació número 24 de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu de les subzones de la clau 1C  

8. Aprovació de les tarifes dels serveis complementaris del Centre de dia les Teixidores  

II.MOCIONS:

Proposta/Moció no dictaminada a la Comissió Informativa:
9. Moció de suport al 8M, que presenta el grup municipal En Comú Podem 

III.PART DE CONTROL:

10. Donar compte del decret de l'alcaldia d’aprovació del programa d’inspecció d’habitatges buits de Cardedeu.  

11. Donar compte de l’informe trimestral de morositat i PMP 4t trimestre de 2021

12. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 03 a 06/2022.  

13. Donar compte dels decrets de l'alcaldia núm. 2022/86 al 2022/210 

14. Informacions diverses
15. Precs i preguntes

Darrera actualització: 22.02.2022 | 09:45