Aquest dijous 28 de febrer, Ple municipal ordinari

Dilluns, 25 de febrer de 2019 a les 09:05

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 28 de febrer de 2019, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Acta de la sessió nº 1/2019, corresponent al Ple ordinari del dia 31/01/2019.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 20 de febrer de 2019:

2. Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels residus a la via pública.

3. Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu.

4. Aprovació definitiva del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponent a l'any 2019.

5. Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2019 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions

II.PART DE CONTROL:

6. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núms. 4 a 7/2019.

7. Donar compte dels decrets de l'alcaldia del núm. 2019/58 al 2019/145

8. Informacions diverses.
9. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 27.03.2019 | 08:20