Acords del Ple ordinari de 28 de febrer de 2019

Dilluns, 4 de març de 2019 a les 10:00

1. Acta de la sessió nº 1/2019, corresponent al Ple ordinari del dia 31/01/2019.
L’acta ha quedat aprovada.

2. Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels residus a la via pública.
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 7, 10, 11, 19 i 20 de l’Ordenança municipal reguladora dels residus a la via pública del municipi de Cardedeu, per tal que quedin redactats tal com figura en l’annex d’aquest acord.
Segon.- Sotmetre la modificació a informació pública durant el termini de 30 dies, a comptar des la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un dels diaris de més difusió, i a l’e-tauler municipal, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients. Si durant el termini d’informació pública no es presenta cap escrit d’al·legacions, de conformitat amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, s’entendrà definitivament aprovada la modificació de referència.
Així mateix, la modificació estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (www.cardedeu.cat).

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents. 

3. Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu.
Primer.-  Estimar en part les al·legacions presentades en els R.E. 15418/2018 i R.E. 15488/2018, respecte de l’acord del Ple de 29 de novembre de 2018 pel qual s’aprova inicialment la relació de llocs de treball, en el sentit d’incloure, en la descripció dels llocs de treball el cos, l’escala, subescala i categoria, i desestimar la resta d’al·legacions. 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cardedeu i publicar-lo íntegrament al Butlletí oficial de la província de Barcelona i al DOGC i així com al tauler d’edictes municipal i simultàniament, remetre còpia a la Subdelegació del Govern a Barcelona, segons annex que figura a continuació.
Tercer.- Notificar aquests acords individualment a les persones interessades amb l’advertiment de que la mateixa constitueix un acte administratiu definitiu que exhaureix la via administrativa i expressió dels recursos que corresponguin.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria amb els vots següents:
Vots a favor: 8 (4 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 3 (3 PSC)
Abstencions: 3 (3 PDeCAT)

4. Aprovació definitiva del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponent a l'any 2019.
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades, R.E. 15423/2018 i R.E. 15495/2018,  respecte de l’acord del Ple de 29 de novembre de 2018, d’aprovació inicial del Pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponent a l’any 2019, pels motius expressats ens els informes que consten en l’expedient 6252/2018 (Cap de serveis econòmics i interventor).
Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament per l’exercici 2019, juntament amb les seves Bases d’Execució.
Tercer.- Aprovar definitivament la plantilla de personal de l’exercici 2019.
Quart.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com, a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva, així com un resum del pressupost per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, juntament amb la plantilla de personal, essent aquesta última igualment objecte de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març.
Sisè. Notificar el present acord als interessats. 

Aquest acord s'ha aprovat per majoria amb els vots següents:
Vots a favor: 8 (4 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 6 (3 PDeCAT, 3 PSC)

5. Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2019 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions.
Primer.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu per l’any 2019. 
Segon.- Condicionar la seva execució a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient en el pressupost 2019.
Tercer.- Aprovar el cronograma on es determinen els terminis màxims per a executar cada fase del procediment de gestió de les subvencions, que es presenta com a annex 1 del Pla Estratègic de Subvencions.
Quart.- Disposar una còpia del Pla esmentat perquè resti a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

6. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 4 a 7/2019.
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de la 4 a la 7/2019.

7. Donar compte dels decrets de l'alcaldia del núm. 2019/58 al 2019/145
Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm. 2019/58 al 2019/145

Darrera actualització: 27.03.2019 | 08:16