Acords del Ple ordinari de 31 de gener de 2019

Divendres, 1 de febrer de 2019 a les 08:00

1. Acta de la sessió núm. 10/2018 corresponent al Ple ordinari del dia 29 de novembre de 2018
L’acta ha quedat aprovada.

2. Modificació del règim de dedicació dels regidors/es electes.
El Ple Municipal queda assabentat de la modificació de la dedicació i retribucions del segon tinent d’Alcalde Sr. Joan Masferrer Sala, el quan no tindrà dedicació exclusiva i passarà al règim retributiu d’indemnitzacions, amb efectes a partir del dia 9 de gener de 2019.

3. Proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de jutge de pau titular de Cardedeu.
Primer.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament de la Sra. GEMMA VIDAL OLTRA, com a Jutge/essa de Pau Titular de Cardedeu, d'acord amb allò previst a l'article 101 de la Llei orgànica del Poder Judicial i l’article 7 del Reglament número 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
Segon.- Trametre l'acord adoptat al Jutge Degà de Granollers, per a l'elevació a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb allò que preveu l'article 101.3 de la referida Llei i article 7 del referit Reglament.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta de les persones assistents. 

4. Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local per a l'adopció de tots els acords necessaris per aprovar definitivament el projecte i tramitar la licitació de les obres de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu per a usos culturals.
Primer.- Delegar en favor de la Junta de Govern Local l’adopció de tots el acords necessaris per a aprovar definitivament el projecte i  tramitar la licitació de la contractació de les obres de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu per a usos culturals.
Segon.- Limitar la delegació en exclusiva per la tramitació de l’aprovació definitiva del projecte i la licitació anterior. 
Tercer.- Establir que la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, de conformitat amb el que estableix l’article 51.2 del RD 2568/1986.
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (5 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 6 (3 PDeCAT, 2 PSC 1 GpC)

5. Nomenar "Jardí Lluís Companys" a l'espai públic situat al pati de darrera de l'edifici de l'Ajuntament de Cardedeu.
Primer.-  Nomenar “Jardí Lluis Companys” a l’espai públic situat al pati de darrera de l’edifici de l’Ajuntament de Cardedeu. 
Segon.- Procedir a incloure aquest espai en l’inventari municipal.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents. 

6. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Cardedeu.
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació de l’Ordenança de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Cardedeu, de conformitat amb la proposta que figura en l’expedient de l’enginyer municipal de data 28 de gener de 2019, i que figura com annex, amb el benentès que si durant el termini d’informació pública no es presenta cap escrit d’al·legacions, de conformitat amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, s’entendrà definitivament aprovada la modificació de referència. 
Segon.- Sotmetre la modificació a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un dels diaris de més difusió, i a l’e-tauler municipal, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents. 

7. Aprovar l'establiment del servei públic d'aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda).
Primer.- Aprovar inicialment l’establiment del servei públic d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda), de conformitat amb la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament que figuren en l’expedient.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a l’e-tauler municipal, per tal que aquelles persones i entitats interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients. 

Aquest acord s'ha aprovat per majoria amb els vots següents:

Vots a favor: 11 (5 ERC, 4 CUP, 2 PSC)
Abstencions: 4 (3 PDeCAT, 1 GpC)

8. Modificació ordenances fiscals 2019 (of núm. 10)
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i servei d’aparcament segur de bicicletes (arts. 2 i 6), amb la redacció que recull l’expedient.
Segon. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta diez hàbils a comptar des de la publicació d’aquest acord en l’e-tauler municipal i en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin convenients.
Tercer. Considerar, en el cas que no es presentessin al·legacions, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria amb els vots següents:
Vots a favor: 12 (5 ERC, 4 CUP, 2 PSC, 1 GpC)
Abstencions: 3 (3 PDeCAT) 

9. Aprovació de la pròrroga del servei de neteja viària i del servei de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu.
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu, per un termini d’ 1 any més, amb l’empresa Corporación CLD, servicios urbanos de tratamiento de residuos, S.L. (Corporación CLD, S.U.T.R., S.L. (B-08173411), per un import de 578.837,76 € sense IVA  (636.721,56 €, IVA del 10% inclòs),  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14 16300 22700 Neteja viària. 
Segon.- Establir la vigència d’aquesta pròrroga a partir del dia 1 de febrer de 2019.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents. 

10. Moció a favor de l'absolució dels presos i preses polítiques i exiliats i exiliades polítiques, que presenten els grups municipals ERC, CUP, PDeCAT-DC I GPC.
Primer.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de l’1 d’octubre de 2017. 
Segon.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.
Tercer.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.
Quart.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i la llibertat pel retorn de les persones exiliades. 
Cinquè.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i persones exiliades. 
Sisè.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria amb els vots següents:
Vots a favor: 13 (5 ERC, 4 CUP, 3 PDeCAT, 1 GpC)
Vots en contra: 2 (2 PSC) 

11. Declarar la caducitat de l'expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu.
Primer.- Declarar la caducitat de l’expedient 4839/2018, de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex de Cardedeu, iniciat en el Ple de 25 d’octubre de 2018.
Segon.- Comunicar als interessats en el present expedient, VIAS Y Construcciones S.A., Juan Andrés Hernando, Juan Sauqué Brines, Francisco Javier López del Castillo, Asemas, Hernando y Sauque arquitectos S.L. pels danys ocasionats amb motiu de l’execució de les obres del Centre Esportiu Municipal de Cardedeu, que s’ha produït la caducitat del present expedient, atenent al fet que no ha pogut resoldre’s el mateix en el termini legal establert, advertint-los què, atès que no s’ha complet el termini de prescripció, pot iniciar-se un nou expedient, al qual podran incorporar-se els actes i tràmits quin contingut s’hagués mantingut, cas de no haver-se produït la caducitat.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria amb els vots següents:
Vots a favor: 13 (5 ERC, 4 CUP, 3 PDeCAT, 1 GpC)
Abstencions: 2 (2 PSC) 

12. Incoar expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu
Primer.- Incoar procediment de responsabilitat per vicis ocults en les obres  de construcció de la piscina coberta i sala annex de Cardedeu, adjudicades en data 31 de juliol de 2003, pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu  a favor de l'empresa  Vias y construcciones, S.A., amb CIF A28017986.
Segon.- Establir l’import de la indemnització en la quantitat total de 481.827,21 €, quantitat que es determina en l’informe del Cap de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 25 de setembre de 2018.
Tercer.- Establir com a responsables solidaris a Vias y construcciones S.A., Juan Andrés Hernando, Juan Sauque Brines, Francisco Javier López del Castillo, Asema, Hernando y Sauque arquitectos S.L., i el senyor Ignasi Espadaler Poch, pels danys ocasionats amb motiu de l’execució de les obres del Centre Esportiu Municipal de Cardedeu.
Quart.- Incorporar expressament de l’expedient declarat caducat (2018/4839), els següents documents:
Cinquè.- Donar audiència als interessats per un termini de deu dies hàbils, perquè es presentin en les dependències d'aquest Ajuntament i examinin l'expedient, a l'efecte de poder al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents, i requerint-los a proporcionar una adreça electrònica als efectes de notificacions, de conformitat amb el que es disposa en l’article 14.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria amb els vots següents:
Vots a favor: 13 (5 ERC, 4 CUP, 3 PDeCAT, 1 GpC)
Abstencions: 2 (2 PSC) 

13. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de la 43 a la 47/2018 i la 3/2019.

14. Donar compte dels decrets d'Alcaldia núm. 869/2018 al 57/2019 
Donar compte els decrets d'alcaldia del núm. 869/2018 al 57/2019

Darrera actualització: 06.02.2019 | 13:48