Mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials

La Mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials és un òrgan tècnic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que té la funció de valorar i proposar l’adjudicació d’un habitatge en casos d’emergència econòmica i social derivats pels Serveis Socials Municipals.

Tenen consideració de situacions d’emergència econòmica i social les següents:

 • Desnonament per deute de rendes de lloguer.
 • Execució hipotecària o dació en pagament per deute de les quotes hipotecàries.
 • Persones sense llar o sense títol jurídic o document legal que acrediti cap dret sobre l’habitatge habitual.
 • Dones en situació d’exclusió residencial per violència masclista.
 • Menors d'edat, gent gran o persones en situació de desemparament vivint en condicions higièniques i sanitàries o de seguretat precàries.
 • Persones reconegudes com a pacients crònics i/o afectats per problemes de salut greus, agreujats per les condicions físiques i higièniques deficitàries de l'habitatge.
 • Persones amb discapacitats sobrevingudes o amb empitjorament de les capacitats funcionals que requereixin d'un habitatge adaptat a les noves necessitats.
 • Persones víctimes d'assetjament immobiliari.
 • Persones afectades per una ordre de desallotjament per males condicions estructurals de l'edifici on viuen o per causes de força major.
 • Persones derivades d'entitats de la Xarxa d'habitatge d'inserció social o assimilables.
 • Qualsevol altra situació justificada socialment per demanda de les administracions locals d’acord amb els articles 95.6 i 104.h de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
 •  

Per informació i tramitació us podeu dirigir a l’Àrea de Drets Socials i Habitatge i sol·licitar hora amb la tècnica d’habitatge, trucant al 938 444 140 o dirigir-se al C/ Dolors Granés, núm.2 de Cardedeu. Horari d’atenció a la ciutadania de 9h a 14h de dilluns a divendres.

Enllaços

Darrera actualització: 21.01.2021 | 11:30
Darrera actualització: 21.01.2021 | 11:30