Convocatòria Bo Lloguer Jove

Quina és la finalitat d’aquest programa d’ajuts?
Facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a les persones joves amb mitjans econòmics escassos.
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència no competitiva i per tant les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins a l’esgotament del finançament disponible. En cas que sigui necessària l’esmena de la sol·licitud, s’ha d’entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació exigida.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?
El termini de presentació s’inicia el 8 de juny de 2022, a les 9:00 hores i finalitza el 17 de juny a les 17:00 hores.

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?
Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud tinguin de 18 a 35 anys (inclosos), i que, a més de complir els requisits establerts a les bases, siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual o permanent, en el territori de Catalunya.
L’atorgament de les subvencions resta condicionat a l’existència de disponibilitat pressupostaria per part del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2022 en el moment de la resolució de la concessió, i l’import màxim inicial d’aquesta dotació pressupostària és de 29.000.000 €.

Com i on s'ha de sol·licitar?

Les sol·licituds s’han de presentar degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida.
Les sol·licituds es poden presentar a:

a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.
Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal

b) A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. L’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental atendrà sempre amb cita prèvia, i s’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte:

93 860 07 08 - 667 99 21 35, a més del correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat.
Per  demanar cita prèvia: https://citaprevia.encolate.es/vallesoriental/reservation#   

c) A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 

Darrera actualització: 10.06.2022 | 13:47
Darrera actualització: 10.06.2022 | 13:47