Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)

Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (en endavant SIDH) és un servei d’informació, assessorament i intermediació que s’ofereix de manera gratuïta, orientat a persones i/o famílies que es troben en risc de perdre el seu habitatge habitual.

A qui va dirigit?

 • A persones i/o famílies amb hipoteca que siguin propietàries d’un únic habitatge i que utilitzen com a residencia habitual i que es troben en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari o que preveuen que no el podran pagar a mig termini.
 • A persones avaladores en risc de perdre el seu habitatge principal per impagament dels préstecs o crèdits avalats.
 • A persones consumidores que han rebut notificació d’inici d’un procediment d’execució hipotecària de l’habitatge habitual.
 • A persones consumidores que han detectat qualsevol clàusula abusiva en els seus contractes de préstec o crèdit hipotecari.
 • A persones i/o famílies en risc d’exclusió residencial que han transmès el seu habitatge per compensar el deute hipotecari o que estan a punt de perdre’l per un procediment judicial.
 • A persones i/o famílies llogateres d’habitatges adjudicats en subhasta o dació en pagament a les entitats financeres.
 • A persones en situació de sobreendeutament per deutes derivats d’una relació de consum, provocada per causes sobrevingudes. Especialment si són: deutes d’habitatge, deutes amb múltiples creditors, deutes com a conseqüència de romanents d’altres préstecs hipotecaris.
 • A persones que els hi finalitza el contracte de lloguer i el propietari és un gran tenidor (*), per negociar la renovació del contracte.
 • Ocupacions sense títol habilitant, sempre i quan compleixin una sèrie de requisits.

(*)  es consideren grans tenidors aquelles persones físiques, jurídiques o fons de capital risc i de titulació d’actius que siguin titulars de més de 15 habitatges.

Quins serveis ofereix?

 • INFORMACIÓ: El SIDH dona informació sobre les opcions que hi ha per afrontar els problemes de pagament de l’habitatge i per intentar mediar i redreçar la situació.
 • ASSESSORAMENT: D’acord amb les circumstàncies particulars de la persona atesa, s’ofereix assessorament personalitzat sobre les diverses mesures o alternatives de resolució de la seva situació.
 • INTERMEDIACIÓ: El SIDH negocia amb les entitats fi­nanceres perquè acceptin les propostes de solució acordades.

Com funciona?

Per accedir al servei, les persones i famílies interessades s’han d’adreçar al l’Àrea de Drets Socials i Habitatge. Es comprova que compleixen els requisits, se’ls informa de la documentació que han de portar i es concerta una entrevista amb l’advocat o advocada. Un cop analitzada la situació amb la persona usuària, l’advocat o advocada l’assessorarà sobre les diferents mesures possibles.

Per sol·licitar hora amb la tècnica d’habitatge s’ha de trucar al 938 444 140 o dirigir-se al C/ Dolors Granés, núm.2 de Cardedeu. Horari d’atenció a la ciutadania de 9h a 14h de dilluns a divendres.

Darrera actualització: 21.01.2021 | 11:23
Darrera actualització: 21.01.2021 | 11:23