Reglament de participació ciutadana

L’Ajuntament de Cardedeu impulsa experiències de reforç de la participació ciutadana com a instrument per tal d’avançar cap a una lògica d’aprofundiment democràtic i de governança col·laborativa.

Ens trobem davant d’un moment polític, i fonamentalment social, caracteritzat per la necessitat de governar des de la proximitat, afavorint l’articulació de xarxes d’actors de naturalesa diversa en el procés de govern. Però la participació ciutadana també ha de ser entesa com un instrument que ha de permetre a l’Ajuntament prendre decisions amb un major nivell deriquesa.

S’entén que la participació ciutadana és, per tant, un dret de la ciutadania reconegut i protegit des de l’administració local. És també un instrument útil per tal d’arribar a millors solucions per tal d’abordar els reptes vinculats amb les polítiques públiques municipals.

Aquestes visions de la participació, recollides al present Reglament, enllacen amb l’esperit de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

Darrera actualització: 17.02.2022 | 13:51
Darrera actualització: 17.02.2022 | 13:51