Retorn de fiances

A l'acabament de les obres objecte d'algun expedient urbanístic que es tramiten al Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Cardedeu i complerts els termes objecte de la fiança dipositada, es pot sol·licitar la seva devolució.
Els Serveis Tècnics municipals examinaran la documentació aportada acreditativa del compliment de les garanties i/o realitzarà l'oportuna inspecció per les comprovacions pertinents

Quan es pot sol·licitar?
A la finalització de les obres

Requisits a complir
No cal complir cap requisit específic.

Legislació aplicable

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal
 • Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona que diposita la fiança, és a dir, aquella de la qual consten les seves dades fiscals al full d'autoliquidació/carta de pagament emesa. També ho podrà fer el seu representant legal. En aquest cas cal declarar la representació amb la qual actua.

Cal aportar:

 • Instància emplenada.
 • DNI, NIE, passaport o permís de conduir.
 • Fotocòpia de la carta de pagament
 • Original del certificat de runes i/o terres

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Horari: Oficina d'Atenció Ciutadana - dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9h a 14h i dijous de 9h a 19h (exclòs el període entre el 15 de juny i el 15 de setembre, les setmanes compreses entre el dia de Nadal i el de Reis i per Setmana Santa).

Darrera actualització: 5.05.2020 | 15:45