Alta de gual

Aquest tràmit autoritza la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i la reserva de via pública per aparcaments exclusius de càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Legislació aplicable:

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú​
 • Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal
 • Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors​
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Ordenança núm. 11 - Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Quin cost té:

El que estableixen les ordenances vigents en cada moment.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica propietària de l’habitatge o local a que doni accés aquestes entrades de vehicles.
També ho podrà fer el seu representant legal. En aquest cas cal declarar la representació amb la qual actua.

Cal aportar:

 • Instància degudament emplenada
 • Còpia de l’IBI de la finca, o en el seu defecte còpia del model 902
 • Croquis de l’àmbit a ocupar
 • DNI, NIE, passaport o permís de conduir de la persona interessada
 • Pagament

  Es pot fer aquest pagament:
  - Directament a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) amb targeta de crèdit.
  - Per transferència bancària al núm. de compte l’Ajuntament BBVA C.C núm.
  ES 2701826035410201722785

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Es tramita registrant la sol·licitud degudament emplenada, i adjuntant la documentació requerida. Horari: Oficina d'Atenció Ciutadana - dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9h a 14h i dijous de 9h a 19h (exclòs el període entre el 15 de juny i el 15 de setembre, les setmanes compreses entre el dia de Nadal i el de Reis i per Setmana Santa)

Darrera actualització: 22.04.2020 | 13:08