Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER)

Què és?

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el fons que finança actuacions adreçades a promoure el creixement i l'ocupació com també la cooperació territorial europea amb la finalitat de reforçar la cohesió econòmica, social i territorial corregint els principals desequilibris regionals de la UE.
Es tracta de fons gestionats directament per les administracions públiques (central, autonòmica i local) gràcies a un contingent de fons assignat a priori per realitzar projectes als territoris respectius.

Àrees temàtiques

Transports, TIC, energia, recerca, innovació, rehabilitació urbana, reconversió industrial, infraestructures socials, medi ambient, desenvolupament rural, pesca, turisme, cultura, formació

Objecte

1. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació mitjançant:

 • la millora de les infraestructures de recerca i innovació i de la capacitat per desenvolupar excel·lència en matèria de R+I, i el foment de centres de competència, en especial els d'interès europeu;
 • el foment de la inversió empresarial en R+I, el desenvolupament de vincles i sinergies entre les empreses, els centres de recerca i desenvolupament i el sector de l'ensenyament superior, en particular mitjançant el foment de la inversió en el desenvolupament de productes i serveis, la transferència de tecnologia, la innovació social, la innovació ecològica, les aplicacions de servei públic, l'estímul de la demanda , la interconnexió en xarxa, les agrupacions i la innovació oberta a través d'una especialització intel·ligent, i mitjançant el suport a la investigació tecnològica i aplicada, línies pilot, accions de validació precoç dels productes, capacitats de fabricació avançada i primera producció, en particular, en tecnologies facilitadores essencials i difusió de tecnologies polivalents.

2. Millorar l'accés, l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació mitjançant:

 • l'ampliació de la implantació de la banda ampla i la difusió de xarxes d'alta velocitat i el suport a l'adopció de tecnologies emergents i xarxes per a l'economia digital;
 • el desenvolupament de productes i serveis de tecnologies de la informació i de la comunicació, comerç electrònic, i una major demanda d'aquestes tecnologies;
 • el reforç de les aplicacions de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica.

3. Millorar la competitivitat de les PIME mitjançant:

 • la promoció de l'esperit empresarial, en particular facilitant l'aprofitament econòmic de noves idees i impulsant la creació de noves empreses, també mitjançant vivers d'empreses;
 • el desenvolupament i l'aplicació de nous models empresarials per a les pimes, en particular per la seva internacionalització;
 • el suport a la creació i ampliació de capacitats avançades per al desenvolupament de productes i de serveis;
 • el suport a la capacitat de les PIME per créixer en els mercats regionals, nacionals i internacionals, i per implicar-se en processos d'innovació.

4. Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors mitjançant:

 • el foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables;
 • el foment de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables per part de les empreses;
 • el suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges;
 • el desenvolupament i l'aplicació de sistemes de distribució intel·ligents en les xarxes que operen amb baixa i mitja tensió;
 • el foment d'estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes, inclòs el foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible i les mesures d'adaptació amb efecte de mitigació;
 • el foment de la recerca i la innovació en tecnologies amb baixes emissions de carboni, i l'adopció de les mateixes;
 • el foment de la utilització de cogeneració de calor i energia d'alta eficiència, basada en la demanda de calor útil.

5. Promoure l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos, mitjançant:

 • el suport a la inversió destinada a l'adaptació al canvi climàtic, inclosos plantejaments basats en els ecosistemes;
 • el foment de la inversió per fer front a riscos específics, garantint una resiliència enfront de les catàstrofes i desenvolupant sistemes de gestió de catàstrofes.

6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos mitjançant:

 • la inversió en el sector dels residus per complir els requisits del patrimoni de la UE en matèria de medi ambient; 
 • la inversió en el sector de l'aigua per complir els requisits del patrimoni de la UE en matèria de medi ambient;
 • la conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural;
 • la protecció i el restabliment de la biodiversitat i del sòl i el foment dels serveis dels ecosistemes, inclusivament a través de Natura 2000 i d'infraestructures ecològiques;
 • accions per millorar l'entorn urbà, revitalitzar les ciutats, rehabilitar i descontaminar velles zones industrials (incloses zones de reconversió), reduir la contaminació atmosfèrica i promoure mesures de reducció del soroll;
 • el foment de tecnologies innovadores per a la millora de la protecció mediambiental i l'eficiència dels recursos en el sector dels residus i el sector de l'aigua, i pel que fa al sòl i la reducció de la contaminació atmosfèrica;
 • el suport a la transició industrial cap a una economia eficient en l'ús dels recursos, la promoció del creixement ecològic, la innovació ecològica i la gestió de l'impacte mediambiental en els sectors públic i privat.

7. Promoure el transport sostenible i eliminar els obstacles en les infraestructures de xarxa fonamentals mitjançant:

 • el suport a un espai únic europeu de transport multimodal invertint en la XTE-T;
 • la millora de la mobilitat regional mitjançant la connexió de nodes secundaris i terciaris a les infraestructures XTE-T, inclosos els nodes multimodals;
 • el desenvolupament i la millora de sistemes de transport respectuosos amb el medi ambient (inclosa la reducció del soroll) i de baix nivell d'emissió de carboni, entre els quals s'inclouen les vies navegables interiors i el transport marítim, els ports, els enllaços multimodals i les infraestructures aeroportuàries, per tal de fomentar una mobilitat regional i local sostenible;
 • la concepció i la rehabilitació d'una xarxa ferroviària global, d'alta qualitat i interoperable i la promoció de mesures de reducció de soroll;
 • la millora de l'eficiència energètica i de la seguretat de l'abastament mitjançant la creació de sistemes intel·ligents de distribució, emmagatzematge i transmissió d'energia i mitjançant la integració de la generació distribuïda procedent de fonts renovables.

8. Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral mitjançant:

 • la prestació de suport al desenvolupament de vivers d'empreses i d'ajuda a la inversió en favor del treball per compte propi, de les micro-empreses, i de la creació d'empreses;
 • la prestació de suport al creixement generador d'ocupació mitjançant el desenvolupament de les possibilitats endògenes com a part d'una estratègia territorial per zones específiques, inclosa la reconversió de les regions industrials en declivi i la millora de l'accessibilitat a recursos concrets naturals i culturals i el desenvolupament dels mateixos;
 • la prestació de suport a iniciatives de desenvolupament locals i d'ajuda a estructures que proporcionin serveis de proximitat per crear llocs de treball;
 • la inversió en infraestructures destinades a serveis d'ocupació.

9. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol discriminació mitjançant:

 • la inversió en infraestructures socials i sanitàries que contribueixin al desenvolupament nacional, regional i local i redueixin les desigualtats sanitàries, i el foment de la inclusió social mitjançant una millora de l'accés als serveis socials, culturals i recreatius i la transició dels serveis institucionals a els serveis locals;
 • la prestació de suport a la regeneració física, econòmica i social de les comunitats de les zones urbanes i rurals desfavorides;
 • la prestació d'ajuda a les empreses socials;
 • la realització d'inversions en el context d'estratègies de desenvolupament local comunitari.

10. Invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i l'aprenentatge permanent, mitjançant el desenvolupament de les infraestructures d'educació i formació.

11. Millorar la capacitat institucional de l'administració pública i les parts interessades i l'eficiència de l'administració pública mitjançant mesures de reforç de les capacitats institucionals i de l'eficiència de les administracions públiques i dels serveis públics relacionats amb l'aplicació del FEDER, i el suport a les mesures del FSE de reforç de la capacitat institucional i l'eficiència de l'administració pública.

Darrera actualització: 15.03.2021 | 12:49
Darrera actualització: 15.03.2021 | 12:49