Ple municipal

El Ple municipal és el màxim òrgan de govern del municipi. 

COMPOSICIÓ:
El Ple està integrat per totes les regidores i regidors, i presidit per l’alcalde. L'actual consistori, escollit en les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, està format per 17 integrants:

  • 5 regidor/es del Grup Municipal del PSC-CP
  • 4 regidor/es del Grup Municipal d'ERC
  • 4 regidor/es del Grup Municipal de JUNTS
  • 3 regidor/es del Grup Municipal de la CUP
  • 1 regidor del Grup Municipal de GPC

CALENDARI
Les sessions ordinàries del Ple Municipal se celebren l'últim dijous de cada mes a les 18 h, a la Sala de les Columnes de l'Ajuntament, excepte els mesos d’agost, de desembre, i el mes de maig de l'any de finalització del mandat. Les sessions plenàries són públiques, i poden ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent.


Les sessions s’emeten en directe per Televisió de Cardedeu i en streaming, i posteriorment es poden visualitzar al canal de Youtube Plens municipals de Cardedeu.

FUNCIONS
Les atribucions del Ple estan recollides al Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Cardedeu, i són:
a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
b) Prendre acords participatius en organismes supramunicipals; l’alteració, creació o supressió del terme municipal; creació d’organismes descentralitzadors; alteració de la capitalitat del municipi; els canvis de nom del municipi, de les entitats esmentades, adopció o modificació dels símbols municipals.
c) Aprovació inicial i provisional dels planejaments generals i la finalització de la tramitació dels plans i altres instruments d’ordenació i gestió urbanística.
d) Aprovació de modificacions a aquest Reglament i d’altres ordenances. 
e) Determinar recursos propis de caràcter tributari; aprovar i modificar pressupostos; disposar despeses en el afers de competència; aprovar o rebutjar comptes.
f) Aprovar formes de gestió dels serveis.
g) Acceptar o rebutjar delegacions de competències i plantejar conflictes que se’n derivin.
h) Aprovar tots els temes relacionats amb les plantilles de personal.
i) Exercir les accions administratives i judicials.
j) Alterar qualificacions jurídiques de béns de domini públic i alienar patrimoni.
k) Les que requereixin majories qualificades, que li corresponguin.
l) Les que expressament li atribueixin les lleis.
Igualment correspon al Ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde/essa i sobre la qüestió de confiança.
El Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’alcalde/essa i en la Junta de Govern Local, llevat aquelles a què fa referència l’apartat 4 de l’article 22 LRBRL i 52.4 del TRLMRLC.

Darrera actualització: 16.08.2023 | 14:03