Llicència per la tinença de gossos potencialment perillosos

Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos lliurada per l’Ajuntament on resideix l’animal. Igualment, tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència atorgada per l'Ajuntament. La llicència és personal i intransferible.
Qui l’ha de demanar?
Les persones propietàries d’un gos o qui sense ser propietari, condueix un animals d’aquestes característiques habitualment per espais públics.


Quins gossos seran considerats potencialment perillosos?
Aquells que presentin una o més de les circumstàncies següents:

 • Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.
 • Gossos que han estat ensinistrats per l’atac i la defensa.
 • Catalogat de raça perillosa o a llurs encreuaments: bullmastiff, doberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari. Rottweiler, terrier staffordshire americà, tosa japonès, staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu i Akita Inu
 • Aquell gos que reuneixi una o mes de les circumstàncies següents:
  • Forta musculatura, aspecte poderós, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
  • Marcat caràcter i gran valor
  • Pèl curt
  • Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm., altura a la creu entre 50 i 70 cm. i pes superior a 20 kg.
  • Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
  • Coll ample, musculós i curt.
  • Pit massís ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
  • Extremitats anteriors paral•leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculades, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.


Quan es sol·licita ?
Dins el termini màxim de 30 dies, comptant a partir de la data de naixement, de adquisició de l’animal o canvi de residència.


Requisits de l’interessat:

 • Ser major d’edat
 • No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos
 • No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes en l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50 del 1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos. Igualment, no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l’animal, d’acord amb la Llei 190 del 1999
 • Tenir la capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos
 • Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150,253 €
 • A més, l’interessat haurà de complir amb l’obligació d’identificació de l’animal mitjançant microxip adaptat segons la norma ISO 11784


Quins documents s’han de portar?

 • Sol·licitud degudament emplenada que es facilita a l’Ajuntament de Cardedeu
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir o qualsevol document acreditatiu de la majoria d’edat
 • 1 fotografia tipus carnet.
 • Certificat d’antecedents penals emès pel Registro Central de Rebeldes y Penados del Ministeri de Justícia, a la Delegació Territorial del Ministeri de Justícia, al carrer Pau Clarís, 158, a Barcelona, tel. 93 482 34 72. L’imprès es pot comprar als estancs
 • Declaració jurada per l’interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus relacionades amb la tinença d’animals perillosos. Es facilita a l’Ajuntament
 • Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos emès per un centre de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. El certificat haurà de portar adherida una fotografia recent
 • Certificat de registre de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment perillosos.
 • Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar una còpia a l’Ajuntament. En el cas d’existir més d’un interessat a sol•licitar la llicència per a un mateix gos, caldrà garantir que l’assegurança de responsabilitat civil dóna cobertura a tots els interessats
 • Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip
 • Acreditació de la inscripció de l’animal en el registre municipal d’animals de companyia: es fa a l’Ajuntament i és gratuït (podeu consultar com inscriure’l a l’apartat serveis i tràmits: Cens municipal d’animals domèstics)
 • Acreditació de la liquidació dels drets municipals per un import de 27,95 €


En el cas que l’Ajuntament determini la potencialitat perillositat d’un gos, el propietari disposarà d’un mes de termini des de la data de notificació dictada per sol·licitar la llicència administrativa.


Termini de validesa
El termini de vigència de la llicència és de 5 anys. Aquesta vigència es perd en el moment en que el titular deixi de complir qualsevol dels requisits necessaris per obtenir-la. La modificació de les dades que figuren a la llicència s’hauran de comunicar al registre censal municipal en el termini de 15 dies.

 

 

Quin cost té:

El que indiquen les ordenances fiscals reguladores de les taxes

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Horari: Oficina d'Atenció Ciutadana - dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14 h i dijous de 9 a 19 h (exclòs el període entre el 15 de juny i el 15 de setembre, les setmanes compreses entre el dia de Nadal i el de Reis i per Setmana Santa)

Darrera actualització: 7.05.2020 | 10:20