Certificat d'aprofitament urbanístic

És la tramitació necessària per obtenir un certificat emès per l'Ajuntament on consti quin és el règim urbanístic
aplicable a la finca o finques situades al terme municipal de Cardedeu en el moment de la seva sol·licitud, tot
indicant:

 • Els instruments de planejament i gestió urbanístics aplicables, així com si algun d’ells està en tramitació o subjecte a procediments de revisió o modificació i, en aquest cas, si s’ha acordat la suspensió de tramitacions i d’atorgament de llicències.
 • La classificació i la qualificació del sòl, amb indicació dels paràmetres aplicables respecte a l’ús del sòl, les condicions d’edificació i l’aprofitament del subsòl.
 • Si s’escau, el sector de planejament o el polígon d’actuació urbanística en què està inclosa la finca.
 • Les altres determinacions urbanístiques significatives que condicionin l’aprofitament i l’ús del terreny.

Quan es pot sol·licitar? 

En qualsevol moment

Legislació aplicable

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú​
 • Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal
 • Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Ordenança fiscal número 13 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius

Com es liquida?
Es pot fer aquest pagament:

 • Directament a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) amb targeta de crèdit
 • Per transferència bancària al núm. de compte l’Ajuntament BBVA C.C núm. ES 2701826035410201722785

Quin cost té:

El que estableixen les ordenances vigents en cada moment

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica interessada.
També ho podrà fer el seu representant legal. En aquest cas cal declarar la representació amb la qual actua.

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud degudament emplenada
 • Plànol de la finca
 • Carta de pagament de la taxa municipal (article 6.1 apartat 3.5 OM núm. 13, taxa per expedició de documents administratius)
 • DNI, NIE, passaport o permís de conduir de la persona interessada

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Horari: Oficina d'Atenció Ciutadana - dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14 h i dijous de 9 a 19 h (exclòs el període entre el 15 de juny i el 15 de setembre, les setmanes compreses entre el dia de Nadal i el de Reis i per Setmana Santa)

Darrera actualització: 27.04.2020 | 10:14