JGL 15 octubre 2015

Dijous, 15 d’octubre de 2015 a les 13:00

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 35/2015 de la Junta de Govern local, corresponent a la sessió del dia 08/10/2015.

Regidoria d'urbanisme i espai públic i obres i serveis:

2. PRP2015/1392.- Aprovació de les següents Llicències urbanístiques:
• Llicències d'Obres Majors
o Expedient núm. 307/15. Titular: GODIA Y SUCESORES, SL, adequació d'espai lliure exterior, amb emplaçament al c/ Maternitat d'Elna, núm. 15.
• Llicències d'Ocupació de Via Pública
1.1 Expedient núm. 302/15. Titular: JOSÉ MARÍA SANTAMARÍA AGUSTÍ, ocupació de via pública amb bastida, amb emplaçament al c/ Dr. Daurella i c/ Jacint Verdaguer. Segon.- Aprovar els següents expedients de Comunicació Prèvia d'Activitats:
• Comunicació Prèvia d'Activitats
o Expedient núm. 45/15. Titular: TALLERS GASDRIVERS, SL, taller de reparació de vehicles, amb emplaçament a l'av. Catalunya, núm. 73.
o Expedient núm. 49/15. Titular: JOSEP TOMÀS GIOL, venda de fruites i verdures, amb emplaçament al c/ Pere Mercader, núm. 64, bxs.
• Baixes de guals
o Expedient núm. 196/15. Titular: JAUME LLOREDA COMELLES, baixa d'un gual, amb emplaçament al c/ Barcelona, núm. 88.
• Denegar els següents expedients de llicències urbanístiques:
o Llicències de Companyies de Serveis
? Expedient núm. 268/15. Titular: TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA, denegació de llicència d'obres per instal•lació d'un pal de fusta, amb emplaçament a la ctra. Cànoves, núm. 216.
o Baixes de guals
? Expedient núm. 144/15. Titular: ÀNGELA TÀPIAS MARTÍ, denegació de baixa de gual, amb emplaçament al c/ Granollers, núm. 77.
• Aprovar les següents esmenes d'error material:
o Llicències d'Ocupació de Via Pública
? Expedient núm. 159/15. Titular: ANA ESTEFANÍA RIGAIL CASARES, esmena d'error material de la llicència d'ocupació de via pública, aprovada per Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2015.
? Expedient núm. 247/15. Titular: COMUNITAT PROPIETARIS C/ GOYA, 31, esmena d'error material de la llicència d'ocupació de via pública, aprovada per Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2015.

Regidoria d'acció social:

3. PRP2015/1358.- Concessió targeta aparcament al Sr. Pascal Portabella Zimmer.
4. PRP2015/1367.- Concessió targeta aparcament al Sr. Ismael Miguel Gracia Górriz.


Assumptes ha incloure per declaració d'urgència:

5. PRP2015/1114.- Revocació de 0,14 € dels ajuts econòmics individuals per a les activitats d'estiu del municipi de Cardedeu 2015.
6. PRP2015/1349.- Aprovació i signatura del conveni específic "programa de mesures formatives: curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà 2015", entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardedeu.
7. PRP2015/1350.- Aprovació i signatura del conveni específic "programa de mesures formatives: curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior 2015", entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardedeu.
8. PRP2015/1406.- Aprovació del conveni de col•laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i Càritas parroquial de Cardedeu per a l'any 2015 i aprovació de la despesa.
9. PRP2015/1404.- Aprovació de la proposta d'ajut econòmic per la família C.C.
10. PRP2015/1382.- Aprovació de la proposta d'ajut econòmic al Sr. T.B.L.
11. PRP2015/1381.- Aprovació d'ajut econòmic per la Sra. M.F.A.
12. PRP2015/1408.- Aprovació del conveni de col•laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i l'Institut Català de les empreses culturals en el marc de la campanya "Escena 25"
13. PRP2015/1427.- Aprovació de la relació de factures nº F/2015/64.

Darrera actualització: 25.03.2019 | 11:35