JGL 13 octubre de 2014

Dilluns, 13 d'octubre de 2014 a les 13.00 h

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta nº 35/2014 corresponent a la sessió del dia 6 d'octubre de 2014.
  Regidoria d'urbanisme i noves tecnologies
 2. PRP2014/1219- Aprovació llicències urbanístiques.
 3. PRP2014/1203- Aprovació inicial del projecte tècnic de construcció de murs i graderies per la consolidació dels talussos de la pista esportiva coberta Pompeu Fabra de Cardedeu.
  Regidoria de via pública i medi ambient
 4. PRP2014/1132- Donar-se per assabentat de la renúncia de la concessió administrativa de l'ús privatiu del quiosc existent a la plaça Joan Alsina.
 5. PRP2014/1209- Aprovació de l'adjudicació de la contractació del servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal•lacions semafòriques de Cardedeu (exp. SG-05/2014)
  Regidoria de serveis socials
 6. PRP2014/1200- Concessió ajut econòmic a la Sra. F.B.
 7. PRP2014/1201- Concessió ajut econòmic a la Sra. K.H.
 8. PRP2014/1205- Concessió ajut econòmic a la Sra. N.EA.BM.
 9. PRP2014/1210- Concessió ajut econòmic a la Sra. S.P.A.
 10. PRP2014/1211- Concessió ajut econòmic a la Sra. F.D.

  Assumptes inclosos per declaració d'urgència:
 11. PRP2014/1241- Aprovació de l'expedient de licitació de la concessió administrativa de l'ús privatiu del domini públic per a l'explotació del quiosc existent a la plaça Joan Alsina de Cardedeu.
 12. PRP2014/1248- Aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres d'instal•lació del nou enllumenat públic a l'avinguda Adolf Agustí.
Darrera actualització: 26.03.2019 | 12:53