JGL 1 octubre 2015

Dijous, 1 d’octubre de 2015 a les 13:00

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 33/2015 de la Junta de Govern local, corresponent a la sessió del dia 24/09/2015.

Regidoria d'urbanisme i espai públic i obres i serveis:

2. PRP2015/1307.- Aprovació de les següents Llicències urbanístiques:
• Llicències d'Obres Menors
o Expedient núm. 204/15. Titular: XAVIER OROZCO DELCLÓS, modificació distribució interior, amb emplaçament al c/ Dr. Ferran, núm. 14, 3r 1a.
• Llicències de Companyies de Serveis
o Expedient núm. 192/15. Titular: TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA, substitució de marc i tapa de pericó, amb emplaçament a la ctra. Cànoves amb c/ Sabadell.
o Expedient núm. 193/15. Titular: TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA, legalització d'adequació de paviment al voltant d'un pericó, amb emplaçament al c/ Gonçal Massó Golferichs, núm. 3.
o Expedient núm. 195/15. Titular: GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, SA, obertura de rasa i instal•lació d'escomesa, amb emplaçament al c/ Llinars, núm. 245.
o Expedient núm. 221/15. Titular: TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA, legalització d'obertura de dues cales en vorera, amb emplaçament al c/ Isabel Xicola.

o Expedient núm. 222/15. Titular: TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA, legalització d'adequació de paviment al voltant d'un pericó, amb emplaçament al c/ Burgos, núm. 6.

o Expedient núm. 270/15. Titular: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, SL, obertura de rasa per a instal•lació de nova línia, amb emplaçament al c/ La Penya, núm. 64.
• Modificacions de llicències urbanístiques:
o Llicències de Companyies de Serveis
? Expedient núm. 157/15. Titular: GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, SA, modificació de llicència d'obres per obertura de rasa i instal•lació de canonada, amb emplaçament a l'av. Rei en Jaume, núm. 17 amb ptge. Pau Gesa.
• Comunicacions Prèvies de Primera Ocupació:
o Comunicació Prèvia de Primera Ocupació
? Expedient núm. 232/15. Titular: ANTONIO MAYO AGUSTÍ, comunicació prèvia de primera ocupació d'habitatge unifamiliar aïllat, amb emplaçament al c/ Farigola, núm. 10.
o Comunicació Prèvia d'Activitats:
? Expedient núm. 52/15. Titular: MÓNICA PERALES MAESTRE, venda de roba, amb emplaçament al c/ Mare de Déu del Pilar, núm. 106, local. Caldrà recordar al titular que l'activitat es pot iniciar exclusivament sota la seva responsabilitat i del tècnic que ha lliurat les certificacions corresponents, sens prejudici dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d'acord amb la normativa sectorial no ambiental li siguin preceptius.
• Canvis de titularitat d'Activitats:
o Canvi titularitat activitats
? Expedient núm. 42/15. Titular: ISABEL PITERA RIVERO, canvi de titularitat de centre d'acolliment i cura d'infants, amb emplaçament al c/ Lluis Vives, núm. 4, de l'antic titular: ESTHER LLOP VILA.
• Aprovar les següents baixes de gual:
o Baixes de guals d'ofici
? Expedient núm. 299/15. Titular: JOSÉ MA QUIÑONES VAZQUEZ, baixa d'un gual, amb emplaçament al c/ Mare de Déu del Pilar, núm. 34.
o Baixes de guals de sol•licitud
? Expedient núm. 304/15. Titular: JOAN SOLDEVILA PALAU, baixa d'un gual, amb emplaçament al c/ La Penya, núm. 15, amb efectes del 10 de novembre de 2014 (Expedient d'alta de gual 323/12).
• Denegar els següents expedients de llicències urbanístiques:
o Pròrroga Llicències d'Obres Majors
? Expedient núm. 386/04. Titular: ANIDA OPERACIONES SINGULARES, SAU, denegació de pròrroga de llicència d'obres per construcció de dos edificis plurifamiliars, amb emplaçament al c/ Puig i Cadafalch, núm. 4-12 i c/ Dr. Barraquer, núm. 5-13.
o Llicències d'Ocupació de Via Pública
? Expedient núm. 182/15. Titular: JOSÉ AGUSTÍN GARCÍA OLIVEIRA, denegació de llicència d'ocupació de via pública amb taules i cadires, amb emplaçament a l'av. Eduard Corbella, núm. 100.
o Llicències de Companyies de Serveis
? Expedient núm. 271/15. Titular: TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA, denegació de llicència d'obres per substitució de deu pals de fusta, a diversos emplaçaments, segons proposta de regidor d'Urbanisme i Espai Públic:
? Expedient núm. 272/15. Titular: TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA, denegació de llicència d'obres per substitució de deu pals de fusta, a diversos emplaçaments, segons proposta de regidor d'Urbanisme i Espai Públic:
? Expedient núm. 273/15. Titular: TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA, denegació de llicència d'obres per substitució de deu pals de fusta, a diversos emplaçaments.
? Expedient núm. 274/15. Titular: TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA, denegació de llicència d'obres per substitució de deu pals de fusta, a diversos emplaçaments.
? Expedient núm. 275/15. Titular: TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA, denegació de llicència d'obres per substitució de deu pals de fusta, a diversos emplaçaments.
? Expedient núm. 276/15. Titular: TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA, denegació de llicència d'obres per substitució de deu pals de fusta, a diversos emplaçaments.
? Expedient núm. 277/15. Titular: TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA, denegació de llicència d'obres per substitució de deu pals de fusta, a diversos emplaçaments.
? Expedient núm. 278/15. Titular: TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA, denegació de llicència d'obres per substitució de deu pals de fusta, a diversos emplaçaments.
? Expedient núm. 279/15. Titular: TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA, denegació de llicència d'obres per substitució de deu pals de fusta, a diversos emplaçaments.
• Esmenes d'error material:
o Llicències de gual
? Expedient núm. 1/15. Titular: JORDI PLANA CRUIXENT, esmena d'error material de la llicència de gual, aprovada per Decret d'Alcaldia de data 18 de juny de 2015, on deia 6,10 m d'amplada, ha de dir 4,5 m d'amplada.
? Expedient núm. 124/15. Titular: JOSEP MIR MORATÓ, esmena d'error material de baixa de gual, aprovada per Junta de Govern Local de data 11 de maig de 2015, on deia amb efectes de l'1 de gener de 2015, ha de dir amb efectes del 3 de novembre de 2014.
o Liquidacions dels següents certificats/informes:
? Certificats d'aprofitament urbanístic
Expedient núm. 29/15. Titular: BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA, certificat d'antiguitat i legalitat de finques amb referències cadastrals 5300401DG4150S0001ZB i 5300401DG4150S0002XZ.

Regidoria d'acció social:

3. PRP2015/1123.- Revocació de l'ajut econòmic al Sr. H.H.S. aprovat per la JGL del dia 11/05/2015.

Assumptes inclosos per declaració d'urgència:

4. PRP2015/1355.- Modificar la imputació pressupostària aprovada en l'acord de la JGL de data 18/05/2015, pel que s'aproven les bases específiques i la convocatòria de l'any 2015 del servei d'ensenyament.
5. PRP2015/1348.- Aprovació de la liquidació i retorn de la garantia definitiva dipositada per la Sra. Júlia Vizcarra Sánchez en el contracte de la concessió administrativa del servei de la gestió del bar del pavelló d'esports de Cardedeu (SG/07-09)
6. PRP2015/1324.- Aprovació de les bases específiques i convocatòria de subvencions per a escoles de música any 2015.
7. PRP2015/1328.- Aprovació dels preus públics dels espectacles del segon semestre 2015 del Centre Cultural Cardedeu.
8. PRP2015/1124.- Aprovació dels preus públics del servei local de teleassistència.

Darrera actualització: 25.03.2019 | 11:38