Desenvolupament del POUM

PMU Sector 24

És objecte d'aquest Pla de millora urbana l'ordenació urbanística dels terreys que formen l'àmbit del "Sector 24, C/Mogent" del Pla d'Ordenació Urbanística de Cardedeu, segons el Text refós aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 31 de maig de 2007.
El sector està ubicat al sud-oest de Cardedeu, i limita al nord amb el carrer Rifanyes, a l'est, en part, amb la Carretera de Dosrius i en part amb el Pla Parcial d'Ordenació del sector P-1 "Zona Industrial c/Mongent", a l'oest amb la prolongació de l'avinguda Catalunya i al sud amb el Pla Parcial d'Ordenació del sector P-1 "Zona Industrial c/Mongent".

PMU Sector 20

És objecte d'aquest Pla de millora urbana l'ordenació urbanística dels terrenys que formen l'àmbit del "Sector 20, Avinguda Gaudí Sud" del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, segons el Text refós aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 31 de maig de 2007.
El sector està ubicat entre el carrer J. Blume, Dr. Fleming, Puig i Cadafalch i la línia del ferrocarril. Els objectius del seu desenvolupament són el completar la trama urbana, continuant l'existent en els sectors veïns i adaptant-la als usos específics del sector, el obtenir una reserva d'equipaments d'aproximadament 1Ha de superfície per l' Institut d'Ensenyament Secundari i dotar d'un sistema d‘espais lliures, al sector, que articuli els diferents usos.
Amb el desenvolupament del sector es crea una nova zona predominant residencial a Cardedeu, en la modalitat de bloc plurifamiliar. També es creen uns usos comercials compatibles amb l'habitatge que doten a aquest sector
d'activitat econòmica.

PMU Sector 19

Aquest document té la condició de Pla de Millora Urbana amb l'objecte de desenvolupar el Sector 19, finalitzant el teixit urbà existent i obtenint una zona verda denominada "Les Pinedes", i incrementant tanmateix els equipaments existents i dotant el municipi d'un conjunt d'edificacions destinades a l'habitatge protegit, habitatge lliure i a usos compatibles.

PP9

És objecte d’aquest Pla parcial l’ordenació urbanística dels terrenys compresos entre el cementiri i el torrent del Clavetaire per tal d’integrar les construccions industrials existents i harmonitzar tot el sector. També té com a objecte la connexió de les àrees urbanes situades al sud de la via del ferrocarril mitjançant la construcció d’un pas per sota la via, que connectarà el sector esmentat amb la carretera comarcal C-251.
Els objectius del seu desenvolupament són aconseguir un sector d’ús predominant per activitats industrials, i usos compatibles, com terciari i comercial. També es preveu la cessió i protecció dels espais lliures situats fent front al passeig del cementiri.

Darrera actualització: 26.06.2017 | 10:12