Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública

El Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública és un document elaborat l'any 2003 per la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB en el marc del Postgrau sobre Producció i Gestió de la Comunicació Local.

Aquest decàleg recull els principis bàsics sobre comunicació que les entitats locals han de respectar per tal de donar la informació més amplia possible sobre la seva activitat, tenint en compte la veracitat, pluralitat i transparència de la informació, al mateix temps que fomenten el debat públic i promouen l'activitat de la societat civil i l'associacionisme.

L'ajuntament de Cardedeu, a través de la Junta de Govern Local, va aprovar, el 18 de maig de 2015, l'adhesió a aquest decàleg com a mostra de compromís ètic envers la informació municipal de caràcter públic.

L'article 69 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que:
1.- Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local.
2.- Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei.

Aquest mandat legal requereix, per tant, que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública - premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i ciutadanes - respectin els principis que van inspirar el Decàleg que trobeu a la dreta d'aquestes línies.

Darrera actualització: 3.07.2017 | 19:08