Any 2021

PLE MUNICIPAL 2 DE DESEMBRE DE 2021

El Ple municipal del mes de novembre va quedar posposat al 2 de desembre per donar protagonisme al Dia Internacional contra la violència envers les dones. En aquesta sessió s'ha inclòs per urgència i s'ha acordat per unanimitat dels assistents la inclusió de dos punts: Aprovació inicial del pressupost de la corporació i de la plantilla de personals per a l'any 2022 i la moció d'adhesió i suport al manifest somescola.cat.

S'aprova per majoria absoluta, amb l'únic vot en contra de Ciutadans, l'aprovació del crèdit extraordinari (20.300) i suplement de crèdit (716.580,16).

Pel que fa a la modificació de llocs de treball, se'n creen de nous, se'n modifiquen d'existents i se n'extingeixen o n'amorteixen d'altres. Aquest punt s'aprova per majoria absoluta, amb les abstencions del PSC i de Ciutadans

Després d'aprovar per unanimitat l'actualització de l'inventari dels béns i els drets que integren el patrimoni municipal del sòl i l'habitatge de Cardedeu, també s'aprova per unanimitat dels assistents la modificació puntual del Pla d'ordenació municipal de Cardederu, referent a l'Avinguda d'Europa.

El següent punt del dia, respecte a la delimitació entre els teermes municipals de Cardedeu i de les Franqueses del Vallès s'aproven esmenes en el text respecte de la descripció de la situació geogràfica de les fites F2 i F10. Aquest text s'aprova per unanimitat.

S'aprova també per unanimitat els preus públics i desceomptes de les activitats escèniques al Teatre Auditori Cardedeu pel primer semestre de l'any 2022, amb entrades que van dels 5 als 12 euros.

Pel que fa al pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2021, s'aprova per majoria absoluta, amb vots en contra de Socialistes i Junts i 'abstenció de Ciutadans. El pressupost de l'Ajuntament per al 2022 és de 22.909.300 euros.

En el capitol de mocions, el PSC en presenta una per a l'adhesió de Cardedeu a l'Agenda 2030, amb l'adhesió de Junts i de Ciutadans. Aquesta moció és aprovada per majoria absoluta, amb l'abstenció de la CUP.

La moció de suport al 25 de novembre Dia Internacional per a l'eradicació de la violència masclista, presentada pel grup En Comú Podem, és aprovada per unanimitat.

Pel que fa a la moció inclosa d'urgència sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de somescola.cat, que presenten els grups municipals d'ERC, CUP, Junts i En Comú Podem és aprovada per majoria absoluta, amb el vot contrari de Ciutadans.

PLE MUNICIPAL 28 D'OCTUBRE DE 2021

El Ple municipal del mes d'octubre ha inclòs l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals. S'acorda exposar al públic en el taulell d'anunci sde l'Ajuntament i publicar al web municipal aquests acords provisionals, a més de la publicació al Butlletí Oficial de la Província.Aquesta aprovació ha esta per majoria absoluta dels assistents, amb les abstenciobns del grup municipal Socialista i de Junts per Cardedeu. Cal apuntar en aquest Ple municipal ha excusat la seva absència el Sr. Jimeno, de Ciutadans.

El següent punt del dia ha estat en relació a la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, en què s'ha propiosta la modificació de les tasques a desenvolupar en el lloc de treball de Secretaria. Qüestió que s'aprova per unanimitat dels asistents.

En un altre ordre d'assumptes, s'aprova per unanimitat la modificació de les fitxes del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic dels béns de la Quinta Borrell i Casa Domingo Vila

En relació al Servei Local de Teleassistència s'han aprovat, també per unanimitat, els preus públics:

Prestació mensual del servei d’intensitat MODERADA (titular): 6,78€

Prestació mensual del servei d’intensitat MODERADA (cotitular): 3,39€

Prestació mensual del servei d’intensitat ALTA (titular): 7,88€

Prestació mensual del servei d’intensitat ALTA (cotitular): 3,94€

 S'estableix una bonificació del 100% del servei a totes aquells sol·licitants i unitats de convivència que tinguin una renda igual o inferior al 100% de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya.

D'altra banda, s'aprova per unanimitat del Ple, la creació de la Comissió Ciutadana General de Cardedeu com a màxim òrgan municipal consulgiu de participació i deliberació ciutadanes. La Comissió esà integrada per: Enric Olibé (presidència), Hug Lucchetti (vicepresidència primera) i les següents vocalies:

 • Rosa Serra Mitjans, com a representant de l’entitat AFA Ramon Macip- Dolors Granés
 • Mercè Jubany Pagès, com a representant de l’entitat AV Centre de la Vila
 • Maria Rosa Pujol, com a representant de l’entitat AV Can Serra
 • Noèlia Cortés Rueda, com a representant de l’entitat Amics del Biel
 • Ruben Terol Vivas, com a representant de l’entitat Cardedeu Vital
 • Xavier Vilajosana Guillén, com a representant de la ciutadania
 • Juliane Helch, com a representant de la ciutadania
 • Pol Bassas Pericas, com a representant de la ciutadania
 • Pere Coma Valls, com a representant de la ciutadania
 • Assumpta Serra Felip, com a representant de la ciutadania
 • La tècnica de desenvolupament comunitari municipal actuant com a secretària tècnica de l’òrgan.

En relació a les mocions, el grup municipal d'ERC , amb les adhesions de la CUP, JUNTS, Gent pel Canvi i En Comú Podem, n'gha presentat una d'adhesió al manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques. Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat.

Pel que fa a la Part de control, s'aprova la modificació en la composició de la Comissió de patrimoni de l'Ajuntament de Cardedeu: Enrique Jimeno en subsitució d'Álvaro Blanco; i Narcís Tusell en substitució de Miquel Comas.

 

PLE MUNICIPAL 30 DE SETEMBRE DE 2021

Se celebra el Ple municipal de setembre de manera presencial. Excusa la seva assistència el regidor de Ciutadans, Enrique Jimeno.  S'aprova en aquest ple la modificació puntual número 23 del POUM, després que hagi estat sotmès a informació pública. Aquesta modificació ha estat aprovada per unanimitat dels assistents.

Aquest ple també ha aprovat inicialment l'avantprojecte de l'Ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits i aconseguir la seva mobilització per part de la propietat o del titular del dret d'ús sobre l'immoble. Aquest punt ha estat aprovat per majoria absoluta dels assistents, amb les abstencions del grup municipal de Junts.

En el decurs del ple també s'ha donat compte de la reincorporació de la regidora de la CUP, Laia Muñoz, des del 17 de setembre de 2021, i pren les regidories que havien estat delegades: Desenvolupament de l'Organització, Acció Social, Salut i Habitatge.

En relació a la data del ple del mes d'octubre, es recorda que des de 2019 es va acordar celebrar-lo el penúltim dijous de mes per tal de possibilitar la tramitació ordinària de la publicació inicial de modificació d'ordenances fiscals. S'aprova per unanimitat, per la qual cosa el ple del mes d'octubre se celebrarà el dijous dia 21.

Pel que fa mocions, el grup municipal d'En Comú Podem n'ha presentat una a favor de la Llibertat sexual i de gènere per a l'eradicació de l'LGTBIfòbia, que preenta el grup municipal d'En Comú Podem. La moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents.

PLE MUNICIPAL 29 DE JULIOL DE 2021

A causa de la situació sanitària de la Covid-19, el Ple municipal de juliol es torna a fer de manera telemàtica. En aquest ple es designa per unanimitat a la regidora del Grup Municipal En Comú Podem, Núria Romero Camp, membre de les següents comissions de treball i de seguiment d'àrees:

- Alcaldia i organització i govern obert

- Àrea de territori i sostenibilitat

- Drets socials i habitatge

- Àrea de desenvolupament comunitari.

En aquesta sessió s'aprova  per unanimitat. el compte general de la corporació, corresponent a l'exercici de 2020. En tancar l´exercici 2020 dona un actiu i un passiu de 54.063.660,57 € i uns resultats positius de l´exercici de 879.787,91 euros. L’estalvi brut de l’exercici 2020 ha estat positiu en 3.112.963,49 €..

S'aprova també per unanimitat la modificació de crèdit número 8, consistent en un suplement de crèdit de més de 104.000 euros per transferències a les escoles bressol i de suport a l'estudi i d'un crèdit extraordinari arran del conveni interadministratiu amb Bombers Vilamajor (4.000 euros).

En el decurs d'aquest Ple, també s'ha conegut la proposta de festes locals per a l'any 2022: 16 de maig de 2022 i 16 d'agost de 2022.

Pel que fa als preus públics d'entrada dels espectacles al TAC i els descomptes i promocions que s'hi associen, també queden aprovats per unanimitat. Cal apuntar que es tracta dels espectacles previstos per a aquest segon semestre, amb preus que oscil·len entre els 5 i els 15 euros.

Respecte del canvi d'una superfície de terreny de l'Institut Pla Marcell per tal d'encabir-hi la sortida d'emergència del futur pavelló d'esports, la proposta és aprovada per majoria absoluta, amb les abstencions de Junts.

D'altra banda, s'aprova per majoria absoluta, amb els vots en contra del PSC i de l'abstenció de GPC, suspendre les llicències en els límits del temes municipal de Cardedeu amb els de la Roca, les Franqueses i Sant Antoni. Pel que fa a la suspensió de llicències en els límits de la zona del Pla de Can Morató, també s'ha aprovat per majoria absoluta, però en aquest cas amb els vots en contra de Junts i l'abstenció del PSC.

Queda aprovat per unanimitat dels asistents en aquest ple l'aprovació de l'acta de 5 de juliol de 2021, que inclou les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cardedeu i les Franqueses.

Mocions:

La moció presentada per la CUP en suport a Marcel Vivet i de rebuig a la sentència de l'Audiència Provincial que el condemna a 5 anys de presó queda aprovada per unanimitat, amb els vots en contra del grup del PSC.

La moció en suport a la campanya "Bombes d'Impunitat" que presenta la CUP i ERC Cardedeu és també aprovada per unanimitat, amb els vots contraris del PSC.


PLE MUNICIPAL 29 DE JUNY DE 2021

Primer Ple municipal presencial, després de l'últim de febrer de 2020, que coincideix també amb la presa de possessió de Núria Romero Camp com a nova regidora designada per ocupar el càrrec vacant del grup d'En Comú Podem, que ha ocupat durant dos anys el regidor Quique Fuentes.

S'aprova en aquest ple i per unanimitat la modificació pressupostària número 7/2021, consistent en una subvenció nominativa a Nexe fundació (casal inclusiu) de 4,500 euros.

També s'aprova per unanimitat dels assistents prorrogar per un any el contracte de gestió del servei públic de les escoles bressol municipals "Can Serra" amb Puericultura Cardedeu, SCCL i "Els Daus" amb la Fundació Pere Tarrés.

Pel que fa a mocions, no prospera la presentada pel grup municipal Gent pel Canvi amb l'adhesió del grup municipal Socialista en relació a la modificació de l'ordenança municipal de circulació que afecta els vehicles de mobilitat personal.

D'altra banda, s'aprova per unanimitat la moció d'adhesió al programa Viopet per a l'acolliment dels animals de companyia de les dones víctimes de violència de gènere, presentada pel PSC.

En aquest ple també s'ha donat compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Cardedeu de l'any 2020, amb un romanent líquid de tresoreria per a despeses generals I- II- III de més de 4 MEUR.


PLE MUNICIPAL 27 DE MAIG DE 2021

La sessió telemàtica del Ple Municipal de 27 de maig se celebra amb les absències excusades dels regidors Álvaro Blanco (GPC) i Enrique Jimeno (Cs). Aquest ha estat el darrer ple del regidor d'En Comú Podem, Enrique Fuentes, que ha presentat renúncia. S'acorda sol·licitar a la Junta Electoral Central l'expedició de la credencial en favor de la candidata presentada per ECP, Núria Romero Camp.

Aquest Ple ha aprovat per unanimitat l'adhesió i la participació en el programa del Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona, per als anys de 2021 al 2024. Per atendre el servei dels mesos de maig a desembre de 2021 hi ha una previsió màxima d'aplicació pressupostària de 18.570 euros, amb una despesa global plurianual de 102.270 euros.

S'aprova per majoria dels assistents i amb els vots contraris dels membres del grup del PSC i de Junts, la 5a modificació pressupostària, consistent en un suplement de crèdit de 134.000  euros per a activitats culturals del TAC i festes i un crèdit extraordinari d'1 MEUR per a l'adquisició de vehicles de recollida, 70.000 euros per la campanya de comunicació Porta a Porta i 11.500 euros per instal·lacions al Museu.

Pel que fa mocions, s'aprova per majoria la moció de suport  a l'amnistia que presenta la CUP, amb les adhesions d'ERC i de Junts, els vots contraris del PSC i l'abstenció d'ECP.

També s'aprova la moció per retre homenatge a la memòria d'Enric Valor i Vives, presentada per la CUP, amb les adhesions d'ERC i de Junts. Enric Valor i Vives (Castalla, 1911 - València, 2000) fou un gramàtic, escriptor, periodista i activitat que lluità sempre en favor de la llengua, la cultura i la nació. Recentment,  la població de Mutxamel, a l'Alacantí, ha aprovat retirar el seu om de l'Avinguda i substituir-lo pel d'"Espanya". La moció ha estat aprovada per majoria amb els vots contraris del PSC i l'abstenció d'ECP


PLE MUNICIPAL 29 D'ABRIL DE 2021

El Ple Municipal de 29 d'abril ha aprovat, de manera definitiva, el canvi de gestió del servei de neteja viària, recollida de trastos vells i d'altres andròmines a la vila, juntament amb el projecte i el reglament en relació al canvi de gestió. La proposta ha esta aprovada per majoria dels assistents, amb els vots en contra del grup socialista i l'abstenció de Ciutadans.

En relació al recurs pel canvi de nom del carrer de Pere Mercader i Andreu pel de Lluïsa Oller, es desestima la proposta. D'entre els arguments de les al·legacions hi havia la confusió que genera la proximitat del carrer Teresa Oller o el cost econòmic de les gestions pel canvi de nom. El consitori considera que el fet de mantenir el nom de Pere Mercader comporta la vinculació no només al músic sinó també a la figura del militar. A més, és voluntat del consistori feminitzar les nomenclatures dels carrers del municipi. Aquest punt s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern,  PSC, Gent pel Canvi i En Comú Podem. Hi han votat en contra el grup de Junts i de Cs.

El ple també  ha aprovat sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que declari Cardedeu "Àrea d'habitatge tens", en matèria de contenció de redens en els contractes d'arrendament d'habitatge, amb l'objectiu de pal·liar el fort increment dels preus dels lloguers i les dificultats econòmiques que hi ha per accedir a l'habitatge i romandre-hi. en aquest punt s'ha fet incidència en el fet que a xardedeu el preu de lloguer a Cardedeu és cada cop més alt i menys accessible per al gruix de la poblacio. La mitjana està al voltant dels 10 €/m2 i en els últims 5 anys l'increment ha estat superior al 24%. Hi han votat a favor la majoria dels assistents, amb els vots favorables de l'equip de govern, del Gent pel Canvi i En Comú Podem, i de la Sra. Julió, de Junts. Hi voten en contra el grup socialista i Ciutadans,

La moció presentada per Ciutadans per promoure la creació d'una revista periòdica mensual que contribueixi a reactivar la vida local de Cardedeu, amb l'objectiu de renllançar l'activitat econòmica, social i cultural de Cardedeu, rep el suport únic del sr. Jimeno, amb el vot contrari de l'equip de govern, Gent pel Canvi i En Comú Podem i  les abstencions de la Sra. Julió (Junts) i el PSC.

La moció que presenta En Comú Podem, amb les adhesions del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular i de Gent pel Canvi en relació amb l'alliberament de les patents, en el marc de la Covid-19, queda aprovada per majoria dels assitents, tan sols amb el vot contrari de Ciutadans.


PLE MUNICIPAL 25 DE MARÇ DE 2021

El Ple Municipal del dijous 25 de març  s'ha desenvolupat novament de manera telemàtica i en aquesta ocasió amb l'absència del regidor Álvaro Blanco. Un dels punts aprovats ha estat la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Cardedeu per a l'any 2021, que inclou la creació de dos llocs de treball de personal funcionari Administratiu/va del grup C1, a la vegada que s'extingeixen 2 places d'Auxiliar Administratiu. Els grups municipals assistents han votat a favor; mentre que hi ha hagut les abstencions del sr. Nadal i la sra. Julió, de Junts.

En el marc dels tràmits pel canvi de forma de gestió del Servei públic del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), que passa a ser de gestió directa, s'ha aprovat l'adquisició d'1 participació social per import de 1.071,99 euros de la societat mercantil de capital públic SUMAR, que esdevindrà mitjà propi de l'Ajuntament de Cardedeu per a la gestió del SAD. La proposta de votació s'ha aprovat per majoria dels assistents, amb l'abstenció de Sr. Jimeno, de Cs.

La sessió del ple també ha aprovat, per unanimitat dels assistents, la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 20 places de servei de centre de dia  per a gent gran, amb efectes des de l'1 de gener de 2021.

D'altra banda, l'Ajuntament també ha aprovat per unanimitat l'adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.

S'ha aprovat, també, la modificació pressupostària número 3 de 2021, amb l'aprovació d'un crèdit extraordinari de romanent de tresoreria per valor de 905.000 €. Aquest punt s'ha aprovat amb els vots en contra del grup del PSC i l'abstenció de Cs.

Pel que fa a les tarifes del servei urbà d'autotaxis, s'ha aprovat, per unanimitat, el quadre de tarifes per al 2021, amb una baixada de bandera de 3,43 euros, 1,24 euros per km urbà recorregut i un mínim de percepció de 6,35 €, en el cas de la Tarifa 1, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h. L'equipatge és gratuït.

S'acorda, per majoria amb les abstencions de Junts, l'expropiació per raons urbanístiques de la finca de l'Av. Rei en Jaume, 135, cantonada del c. del Montseny, per valor de 103.337,04 €.

També s'aprova, per unanimitat, l'aprovació dels preus públics i la nova taricació social del servei d'escolarització i menjador a les escoles bressol municipals, a partir d'aquest curs 2021-22.

MOCIONS

En aquest ple, s'han presentat dues mocions. La primera, presentada per tots els grups municipals i aprovada per unanimitat, per convocar la Comissió Ciutadana de Mobilitat, per tractar entre d'altres, la regulació de la velocitat màxima de vehicles, la convivència dels diferents usuaris de la via pública i l'estudi d'itineraris ciclables en zones 30 a Cardedeu, entre d'altres.

Tots els grups municipals presenten i aproven la moció contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d'Amunt.


PLE MUNICIPAL 25 DE FEBRER DE 2021

En aquesta sessió del Ple municipal, la segona de l’any i en format telemàtic, s’ha aprovat la modificació dels preus públics del  GIM10 pel mes de febrer per tal de compensar els usaris pels serveis tancats a causa de la normativa Covid. En aquest punt s’aprova una  bonificació del 20% de les quotes del mes de febrer.  La proposta ha comptat amb els vots favorables de l’equip de govern, Junts, Gent Pel Canvi i En Comú Podem. El PSC se n’ha abstingut, igual que Ciutadans.

També s’ha aprovat inicialment l’expedient de delimitació del terme municipal de Cardedeu, amb els de la Roca, les Franqueses i Sant Antoni de Vilamajor, amb les abstencions de Junts.

Pel que fa al servei de neteja viària, recollida de trastos vells i andròmines s’acorda  l’aprovació inicial per al canvi de gestió del servei. El Pla d’Actuació  Municipal de Cardedeu en el qual s’estableix com a setè projecte el canvi en la gestió d’alguns serveis, com és el de neteja viària. Aquest acord se sustenta en l’estudi dels serveis tècnics que conclou que es pot gestionar directament  el servei, la qual cosa pot permetre tenir una major autonomia i capacitat d’adaptació.

Aquest acord ha comptat amb els vots favorables de l’equip de govern,  Junts, Gent Pel Canvi i En Comú Podem. El grup socialista hi ha votat en contra; mentre que Ciutadans se n’ha abstingut

L’última proposta que ha quedat aprovada definitivament és el canvi de gestió del Servei  d’Atenció Domiciliària SAD, que passa a ser de gestió directa del propi Ajuntament, amb personal propi. Aquest punt ha comptat amb els vots a favor de tots els grups municipals i l’abstenció de Ciutadans.

Mocions

 • Moció CUP, amb adhesió de GPC, en defensa de la llibertat d’expressió i de rebuig a l’empresonament del raper Pablo Hasel. La moció ha sumat els vots a favor d’ERC, CUP, Junts , GPC i En Comú Podem. Els vots en contra han estat del PSC i de Ciutadans.
 • Moció ERC, amb adhesió de la CUP, GPC i En Comú Podem, de la campanya contra el Quart Cinturó en relació a la caducitat de l’expedient ambiental del tram Terrassa- Granollers.  S’aprova per majoria, amb els vots en contra de PSC i l’abstenció de Junts.
 • Moció En Comú Podem, amb adhesió de GPC, sobre el control de preus del lloguer. Aprovada per unanimitat dels grups municipals.

PLE MUNICIPAL 28 DE GENER DE 2021

Un dels punts tractats en el decurs de la celebració del Ple ordinari de 28 de gener, que s'ha celebrat telemàticament, ha estat l'aprovació del padró municipal d'habitants, amb 18.604 cardedeuencs i cardedeuenques en data 1 de gener de 2020.

El Pla estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu 2021 i el cronograma de les fases de gestió de les subvencions ha estat un dels altres punts que s'han acordat, amb tan sols el vot en contra del grup municipal de C's

També s'ha adoptat l'acord de modificació pressupostària núm. 01/2021 crèdit extraordinari i suplement de crèdit, amb la següent votació, amb la votació a favor de totes les formacions i l'abstenció de C's.

Pel que fa a  l'increment de les retribucions per l'any 2021 del personal de l'Ajuntament de Cardedeu, se n'acorda, per unanimitat, la pujada del 0,9% de les retribucions al personal municipal de l’Ajuntament de Cardedeu)

En el decurs del ple, també s'ha aprovat, per unanimitat, l'aprovació del Pla Local de Residus de Cardedeu per al període 2013-2017 i l'adhesió a la "Red de Ciudades Agroecología".

Pel que fa a mocions, ha quedat rebutjada la presentada pel grup municipal de C's en relació a la condemna d'assalt al congrés del modus operandi antidemocràtic seguit pel nacionalpopulisme.
Tampoc no ha prosperat l'altra moció de C's per rebutjar acords en les administracions amb formacions polítiques que no hagin condemnat la violència terrorista, que no respectin i acatin la Constitució espanyola i sol·licitar la immediata baixa de l’Ajuntament de Cardedeu a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI),

En canvi, sí que s'ha aprovat la moció de suport del PSC de suport al món de la dansa davant el tercer tancament i de creació d'ajudes per al sector.

 

Darrera actualització: 15.12.2021 | 11:34
Darrera actualització: 15.12.2021 | 11:34