Juliol 2023 - Ple del cartipàs

El Ple del Cartipàs perfila el consistori de Cardedeu per la legislatura 2023 - 2024

També s'aproven les representacions en les diferents comissions de treball i de seguiment i els nomenaments en òrgans col·legiats

La sessió extraordinària, corresponent al Ple de cartipàs, se celebra l'11 de juliol de 2023.

L'alcalde obre la sessió i informa que s'ha modificat la proposta relativa a les dedicacions i retribucions dels regidors i regidores electes i s'aprova, per unanimitat, retirar la proposta corresponent i incloure'n per urgència la nova.

Es crea en aquest ple la Comissió Especial de Comptes, amb la presidència de l'alcalde, Josep Quesada i la composició del 16 regidors i regidores de la corporació. Aquest punt és aprovat per unanimitat.

Pel que fa a la creació i composició de la Junta de Portaveus, també és aprovada per unanimitat. La Junta de Portaveus estarà presidida per l'alcalde, Josep Quesada, amb els següents membres:

  • Víctor Serrano (PSC)
  • Joan Masferrer (ERC)
  • Xavier Orozco (JUNTS)
  • Blai Taberner (CUP)
  • Jordi Abad (GpC)

El següent punt de l'ordre del dia està relacionat amb les dedicacions i retribucions de l'equip de govern. També es fixen les assignacions que rebran tots els regidors (excepte els que tinguin dedicació exclusiva) per assistència a plens, comissions informatives, comissions de treball d'àrees i Junta de Govern Local. Aquest punt és aprovat per majoria simple, amb els vots en contra de la CUP i les abstencions d'ERC i Junts.

A continuació, s'aprova, també per majoria simple, amb els vots en contra de la CUP i les abstencions d'ERC i de Junts, la creació i composició de les comissions de treball i de seguiment de cada àrea:

  • Comissió de treball i seguiment de l'àrea de governança, serveis generals i modernització. Titular Xavier Feria
  • Comissió de treball i seguiment de l'àrea d'economia, serveis territoirials i obres. Titular: Noelia Cortés
  • Comissió de treball i seguiment de l'àrea de desenvolupament econòmic i innovació. Titular: Víctor Serrano
  • Comissió de treball i seguiment de l'àrea de serveis a les persones i acció cívica. Titular: Noelia Moreno
  • Comissió de treball i seguiment de l'àrea de drets socials. Titular: Jordi Abad

El punt 7 de l'ordre del dia fa referència al nomenament de membres en òrgans col·legiats: Consell Escola Municipal, Consell de participació Escola Bressol Can Serra i Els Daus, Consell municipal de solidaritat i cooperació, Conselll municipal de medi ambient i sostenibilitat i Comissió mixta RTV Cardedeu. Aquest punt és aprovat per majoria simple dels assistents, amb els vots en contra de CUP i les abstencions d'ERC i Junts,

En relació amb els reconeixements de compatibilitat dels regidors Xavier Feria i Víctor Serrano, són aprovats per majoria absoluta, amb els vots a favor de PSC i Junts i les abstencions d'ERC i CUP.

Es dona compte en aquest ple dels decrets d'alcaldia de nomenament de la Junta de Govern Local i la delegació de competències; les tinences d'alcaldia i la creació de l'estructura d'àrees i les regidories del govern municipal. 

Per últim es dona compte de la constitució dels grups polítics municipals, dels seus integrants i portaveus i el nomentament del cap de l'oposició.

Darrera actualització: 26.02.2024 | 10:26
Darrera actualització: 26.02.2024 | 10:26