Ple ordinari 7 maig 2020

Dimarts, 2 de juny de 2020 a les 12:00

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de la celebració de la sessió de forma telemàtica.
2. Aprovació de l’acord relatiu a la disposició addicional tercera apartat 4 del Reial decret 463/2020: “Podran acordar motivadament la continuació d’aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis”.
3. Aprovació de l’acta de la sessió corresponent al Ple del dia 27/02/2020

PROPOSTES DICTAMINADES A LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL DIA 23 D’ABRIL DE 2020:
4. Aprovació de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cardedeu  
5. Aprovació del conveni interadministratiu entre els Ajuntaments de Cànoves i Samalús, Cardedeu, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor per a la coordinació, gestió de les emergències i col·laboració amb l'Associació de Bombers voluntaris de Gencat de Sant Antoni de Vilamajor.  
6. Verificar el Text refós relatiu a la modificació de les fitxes E-82 i E-92 del Pla especial i catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu, i remetre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’arc metropolità de Barcelona per realitzar, si s’escau, la publicació al DOGC.  
7. Aprovació de la sol·licitud i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de Centre de dia per a gent gran “Les Teixidores”, amb data d’efecte 1 de gener de 2021  

PROPOSTES NO DICTAMINADES A LA COMISSIÓ INFORMATIVA:
8. Aprovar la delegació de la competència del Ple a la Junta de Govern Local per incoar i resoldre expedients sancionadors per infraccions greus i molt greus, així com els recursos que s'interposin, en el marc de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d’animals de Cardedeu.  

II. MOCIONS:
9. Moció d'agraïment a professionals i persones voluntàries que desenvolupen feines per afrontar la crisi del COVID-19 i de protecció efectiva d’aquests davant actes d'assetjament o assenyalament pel fet de dit acompliment, que presenta el grup municipal de Ciutadans amb l’adhesió dels grups municipals del PSC i de GPC.  
10. Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local, que presenta el grup municipal d’ERC.  

III. PART DE CONTROL:
11. Donar compte els decrets de l’Alcaldia núm. 153 al 348    
12. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de les núm. 8 a la 12/2020  

13. Informacions diverses.
14. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 2.06.2020 | 11:52