Ple ordinari 31 maig 2018

Dilluns, 2 de juliol de 2018 a les 13.00 h

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 4/2018, corresponent al Ple ordinari del dia 26/04/2018.

Assumptes dictaminats a la Comissió Informativa del 24/05/2018:

2. Aprovar el text refós verificat, en relació a la modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22. 

3. Aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Cardedeu. 

4. Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local per a l'autorització de compatibilitat del personal al servei de l'Ajuntament.

5. Moció per a la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals, que presenta el grup municipal d'ERC, amb l'adhesió dels grups municipals de la CUP, PDeCAT (CIU), PSC i GpC. 

6. Moció per donar el nom de "Plaça de l'1 d'octubre" a un espai públic de Cardedeu, que presenta el grup municipal del PDeCAT (CIU), amb l'adhesió del grup municipal d'ERC.

II.PART DE CONTROL:

7. Donar compte de l'informe de la tresoreria municipal de compliment de l'article 4 de la llei 15/2010, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (1er trimestre 2018).

8. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 14/2018 a núm. 17/2018. 

9. Donar compte del decrets d'alcaldia del número 232 al 381.

10. Informacions diverses.

11. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 21.03.2019 | 10:09