Ple ordinari 30 setembre 2021

Dijous, 14 d'octubre de 2021 a les 12.00 h

Ordre del dia:

I.PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió nº 7/2021 del Ple, corresponent a la sessió del dia 29/07/2021

Propostes dictaminades a la comissió informativa del dia 23/09/2021:
2. Modificació data celebració dels plens municipals del mes d'octubre     
3. Declaració nul·litat de la resolució d'adscripció d'un funcionari com a tècnic d'administració especial en comissió de serveis.   
4. Verificació del text refós de la modificació puntual núm. 23  de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu   
5. Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora sobre verificació d’habitatges buits de Cardedeu   
6. Modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu    
 
II.MOCIONS:
7. Moció a favor de la llibertat sexual i de gènere i per l'erradicació de la lgtbifòbia, que presenta el grup municipal d'En Comú Podem (ECP)  
 
III.PART DE CONTROL:
8. Donar compte del decret d’Alcaldia 2021/848, de 14/09/2021, de modificació del cartipàs municipal 2019/3432   
9. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2021/763 al 2021/899   
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 30 a 34/2021.
 
11. Informacions diverses.
12. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 14.10.2021 | 11:51