Ple ordinari 30 novembre 2017

Dilluns, 29 de gener de 2018 a les 13.00 h

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 9/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 26/10/2017.

Assumptes dictaminats a la Comissió informativa del 23/11/2017:

2. Aprovació de la declaració de la Tèxtil Rase com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

3. Aprovació de la gestió del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2017.

4. Canvi de nomenament de representants en òrgans col·legiats.

5. Aprovació de la modificació del contingut de l'estipulació tercera del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Fundació privada Teresa Oller i Nicolau.

6. Aprovació definitiva del Pla parcial corresponent al sector 6 "carretera BV-5105".

7. Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2018.

II. PART DE CONTROL:

8. Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local nº 39 a 42/2017.

9. Donar compte dels decrets d'Alcaldia núm. 948 al 1028

10. Informacions diverses.

11. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 21.03.2019 | 10:36